تبلیغات
منابع ارشد صنایع غذایی, منابع آزمون ارشد صنایع غذایی, جزوات صنایع غذایی, خرید منابع ارشد صنایع غذایی

منابع ارشد کشاورزی و منابع طبیعی کشور ۱۳۹۱

 

نوع مطلب :منابع ارشد دانشگاه سراسری علوم محیط زیست, منابع کارشناسی ارشد سراسری علوم محیط زیست ،منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد آب و فاضلاب ،نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ،منابع و جزوات آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی ،منابع و جزوات آزمون کاردانی به کارشناسی صنایع غذایی ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

1301 - منابع آزمون ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداریhttp://www.1az4.com/Post-3907.aspx
1301 - منابع آزمون کارشناسی ارشد آبخیزداریhttp://www.seniorresources.blogfa.com/post-1.aspx
1301 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مرتعداری، منابع ارشد مرتعhttp://www.seniorresources.blogfa.com/post-2.aspx
1302 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی آب
1302 - منابع آزمون کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
http://www.alonefarmer.blogfa.com/post-3611.aspx
1302 - منابع آزمون کارشناسی ارشد سازه های آبیhttp://www.alonefarmer.blogfa.com/post-3612.aspx1302 - منابع آزمون کارشناسی ارشد منابع آبhttp://www.alonefarmer.blogfa.com/post-3613.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
http://www.alonefarmer.blogfa.com/post-2027.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
http://alonefarmer.blogfa.com/post-1927.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد زراعت
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2027.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2072.aspx
1303 - منابع آزمون کارشناسی ارشد آگرواکولوژی, منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2782.aspx
1304 - منابع آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ،منابع ارشد اقتصاد کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2235.aspx
1305 - منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم باغبانی، منابع ارشد باغبانی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-1883.aspx
1306 - منابع آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، ارشد ترویج
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2238.aspx

1307 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری

http://www.1az4.com/post-2796.aspx
1308 - منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم خاک،منابع ارشد خاکشناسی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2069.aspx
1309 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی دام و طیور
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2234.aspx
1309 - منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم دامی، ارشد علوم دامی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2234.aspx
1309 - منابع آزمون کارشناسی ارشد پرورش و تولید طیور
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2234.aspx
1310 - منابع آزمون ارشد مهندسی تولیدات گیاهی, ارشد تولید محصولات باغی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2809.aspx
1310 - منابع آزمون ارشد مهندسی تولیدات گیاهی, ارشد اصلاح گیاهان باغی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3242.aspx
1311 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون کارشناسی ارشد شیلات
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - تکثیر و پرورش آبزیان
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1311 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - صید و بهره برداری آبزیان
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2784.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی چوب
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3582.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3581.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد حفاظت و اصلاح چوب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3580.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد بیولوژی و آناتومی چوب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3580.aspx
1312 - منابع آزمون کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3582.aspx
1313 - منابع آزمون ارشد کشاورزی-علوم و صنایع غذایی، ارشد صنایع غذایی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-1882.aspx
1314 - منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2058.aspx
1315 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-1926.aspx
1317 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست، منابع ارشد 91
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2316.aspx
1319 - منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
1320 - منابع آزمون کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2240.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مجموعه منابع طبیعی-مدیریت و همزیستی با بیابان
http://www.1az4.com/Post-3908.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی
http://www.1az4.com/Post-3908.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی - تولیدات گیاهی و دامی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4393.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست و منابع طبیعی
http://www.1az4.com/Post-3908.aspx
1321 - منابع آزمون ارشد مهندسی منابع طبیعی-توسعه عمران مناطق بیابانی
http://www.1az4.com/Post-3908.aspx
1322 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2233.aspx
1323 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی بیابان زدایی
http://www.1az4.com/post-2237.aspx
1324 - منابع آزمون ارشد مهندسی کشاورزی - بیو تکنولوژی در کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2242.aspx
1325 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی - ارشد توسعه روستایی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2239.aspx
1326 - منابع آزمون کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه و علفهای هرز
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2059.aspx
1327 - منابع آزمون کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2061.aspx
منابع آزمون کارشناسی ارشد فضای سبز   
http://alonefarmer.blogfa.com/post-2315.aspx
منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست, دانشگاه سراسری
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4444.aspx
منابع ارشد تولیدات گیاهی و دامی , جزوات ارشد مدیریت و همزیستی با بیابان
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4393.aspx

منابع ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب، جزوات ارشد مهندسی آب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4421.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - صنایع غذایی آزاد, ارشد شیمی صنایع غذایی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4420.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - مهندسی پلیمر ، جزوات ارشد مهندسی پلیمر
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4419.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - پدیده های انتقال دانشگاه آزاد اسلامی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4418.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - ترمودینامیک و سینتیک دانشگاه آزاد اسلامی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4417.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - جزوات ارشد فرآیندهای جداسازی دانشگاه ازاد
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4416.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی-جزوات ارشد مهندسی بیوشیمیایی دانشگاه آزاد
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4415.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی,ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4414.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - جزوات ارشد مهندسی شیمی سراسری
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4413.aspx
منابع ارشد مهندسی شیمی - جزوات ارشد آزاد مهندسی شیمی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4412.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4398.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب, منابع ارشد آب و فاضلاب
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4397.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست هوا, منابع ارشد مهندسی محیط زیست
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4395.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست منابع آب, ارشد مهندسی محیط زیست
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4394.aspx

منابع ارشد آزاد محیط زیست دریا , منابع کارشناسی ارشد محیط زیست دریا
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4396.aspx
منابع کارشناسی ارشد علوم محبط زیست ، منابع ارشد علوم محبط زیست 
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4443.aspx
منابع ارشد ریاضی کاربردی ارشد علوم پایه دانشگاه سراسری و آزاد
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4442.aspx
منابع کارشناسی ارشد هواشناسی علوم پایه ، منابع تکمیلی ارشد هواشناسی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4441.aspx
1202 - منابع آزمون ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی، منابع ارشد ژئوفیزیک
http://alonefarmer.blogfa.com/post-3593.aspx


منابع ارشد بافت شناسی دامپزشکی , جزوات ارشد بافت شناسی دامپزشکی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4392.aspx
منابع ارشد فیزیولوژی دامپزشکی , جزوات ارشد فیزیولوژی دامپزشکی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4391.aspx

فروش جزوات و منابع ارشد علوم پزشکی - ارشد هماتولوِژی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4386.aspx
منابع ارشد زیست شناسی - ژنتیک ،جزوات ارشد ژنتیک آزاد
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4422.aspx
جزوات و منابع ارشد مجموعه زیست شناسی-سلولی و ملکولی ژنتیک و زیست فناوری (بیوتکنولوژی)
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4385.aspx
فروش جزوات و منابع ارشد مجموعه زیست شناسی - ارشد علوم جانوری
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4384.aspx
فروش جزوات و منابع ارشد مجموعه زیست شناسی - ارشد میکروبیولوژی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4383.aspx
منابع کارشناسی ارشد مجموعه زیست شناسی و منابع ارشد گروه پزشکی
http://alonefarmer.blogfa.com/post-4426.aspx

منابع ارشد فنی مهندسی, مهندسی شیمی - مهندسی محیط زیست
http://seniorresources.blogfa.com/post-18.aspx
منابع ارشد مهندسی عمران-مهندسی آب، جزوات ارشد مهندسی آب
http://seniorresources.blogfa.com/post-7.aspx

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
   تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید

راهنمای خرید منابع و جزوات ارشد و دکترا:
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع ارشد باغبانی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت؟
جواب سوال شما با چند پیامک پاسخ داده میشود:
اس ام اس 1: شماره حسابها 
اس ام اس 2: آدرس سایتها و وبلاگها
اس ام اس 3: ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما
اس ام اس 4: توضیحات اضافی و مفید

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱منابع ارشد کشاورزی و منابع طبیعی کشور ۱۳۹۱

 

نوع مطلب :منابع ارشد دانشگاه سراسری علوم محیط زیست, منابع کارشناسی ارشد سراسری علوم محیط زیست ،منابع ارشد آزاد محیط زیست دریا , منابع کارشناسی ارشد محیط زیست دریا ،منابع ارشد آزاد مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست , منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست - ،منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ،منابع و جزوات آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی ،نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

برای دیدن برترین لیست منابع ارشد کشاورزی و منابع طبیعی کشور روی لینک وبلاگ زیر هر رشته کلیک نمایید:
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد زراعت
http://seniorresources.blogfa.com/post-25.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد باغبانی
http://seniorresources.blogfa.com/post-17.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد اقتصاد کشاورزی
http://www.seniorresources.blogfa.com/post-37.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد حشره شناسی ۱۳۹۱ 
http://seniorresources.blogfa.com/post-35.aspx

ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد مدیریت کشاورزی
http://seniorresources.blogfa.com/post-34.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد علف های هرز
http://seniorresources.blogfa.com/post-33.aspx
منابع ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد علوم دامی
http://seniorresources.blogfa.com/post-29.aspx
منابع ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد خاکشناسی
http://seniorresources.blogfa.com/post-28.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد بیماری شناسی گیاهی
http://seniorresources.blogfa.com/post-27.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
http://seniorresources.blogfa.com/post-26.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد توسعه روستایی
http://www.seniorresources.blogfa.com/post-41.aspx

ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد تولیدات گیاهی و دامی
http://seniorresources.blogfa.com/post-20.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد مهندسی منابع آب
http://seniorresources.blogfa.com/post-5.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد سازه های آبی
http://seniorresources.blogfa.com/post-4.aspx
ارشد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد آبیاری و زهکشی
http://seniorresources.blogfa.com/post-3.aspx
منابع ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه سراسری
http://seniorresources.blogfa.com/post-16.aspx
منابع ارشد هواشناسی کشاورزی دانشگاه آزاد
http://seniorresources.blogfa.com/post-15.aspx
منابع ارشد بیوتکنولوژی در کشاورزی دانشگاه سراسری 
http://seniorresources.blogfa.com/post-14.aspx
منابع ارشد آزاد مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی
http://seniorresources.blogfa.com/post-13.aspx
منابع ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست، ارشد دانشگاه سراسری
http://seniorresources.blogfa.com/post-8.aspx
منابع ارشد مهندسی تولیدات گیاهی - اصلاح گیاهان باغبانی
http://seniorresources.blogfa.com/post-25.aspx
منابع ارشد مهندسی تولیدات گیاهی - تولید محصولات باغبانی
http://seniorresources.blogfa.com/post-22.aspx

ارشد منابع طبیعی - منابع ارشد مرتعداری
http://seniorresources.blogfa.com/post-2.aspx
ارشد منابع طبیعی - منابع ارشد آبخیزداری
http://seniorresources.blogfa.com/post-1.aspx
ارشد منابع طبیعی - منابع ارشد جنگلداری
http://seniorresources.blogfa.com/post-32.aspx
ارشد منابع طبیعی - منابع ارشد شیلات ۱۳۹۱
http://seniorresources.blogfa.com/post-36.aspx
ارشد منابع طبیعی - منابع ارشد بیابان زدایی
http://www.seniorresources.blogfa.com/post-38.aspx
ارشد منابع طبیعی - منابع ارشد مدیریت مناطق بیابانی
http://www.seniorresources.blogfa.com/post-40.aspx
ارشد منابع طبیعی - منابع ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
http://www.seniorresources.blogfa.com/post-39.aspx

منابع کادانی به کار‌شناسی آبیاری 
http://seniorresources.blogfa.com/post-31.aspx
منابع کاردانی به کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی
 http://seniorresources.blogfa.com/post-30.aspx

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری، ارشد، کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
   تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۲۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  1az4.com[at]gmail.com
در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را sms نمائید

ارسال سوالات و در خواستها با اس ام اس به شماره ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸:
نمونه درخواست شما با پیامک حاوی متن روبرو : منابع ارشد باغبانی-دانشگاه ازاد-کل جزوات-قیمت؟
جواب سوال شما با چند پیامک پاسخ داده میشود:
اس ام اس 1: شماره حسابها 
اس ام اس 2: آدرس سایتها و وبلاگها
اس ام اس 3: ارسال قیمت و هزینه درخواستی شما
اس ام اس 4: توضیحات اضافی و مفید

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱منابع ارشد علوم دامی 91

 

نوع مطلب :نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ،نمونه سوالات آزمون دکتری کلیه رشته ها ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

كار‌شناسی ارشد – ۱۳۰۹ - ارشد مهندسی كشاورزی-علوم دامی، پرورش و تولید طیور:
زبان عمومی و تخصصی
جزوات و جزوه ژنتیك و اصلاح دام
جزوات و جزوه طرح آزمایشهای كشاورزی
جزوات و جزوه بیوشیمی
جزوات و جزوه تغذیه دام
جزوات و جزوه پرورش دام وطیور
جزوات و جزوه آناتومی و فیزیولوژی دام
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوات و جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + كتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته «ارشد علوم دام»
 
جزوات و منابع دكتری دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی هردو موجود می‌باشد.
جزوات و منابع ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی هردو موجود می‌باشد.

جزوات ارشد دانشگاه سراسری شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذار این رشته در دانشگاههای معتبر برای قیمت و لیست جزوات تماس بگیرید.
جزوات ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذار این رشته در دانشگاههای معتبر برای قیمت و لیست جزوات تماس بگیرید.

بیوشیمی:
- جزوه بیوشیمی باقری دانشگاه شیراز
- جزوه چكیده بیوشیمی پروین پاسالار- تست بیوشیمی دكتر علی دوستی
- جزوه خلاصه مباحث بیوشیمی
** كتاب بیوشیمی

تغذیه:
- مكدونالد (ترجمه جان محمدی) فصل‌های ۱تا ۸ و ۱۰ تا ۱۲ مطالعه شود
- بخش تغذیه دام از كتاب مجموعه كتاب علوم دامی
- بخش پرورش طیور از كتاب مجموعه علوم دامی
- تست تغذیه دیباگران ۲ جلدی
** كتاب تغذیه دام
- جزوه تغذیه طیور دانشگاه تهران
- جزوه خلاصه مباحث تغذیه دام وطیور

ژنتیك و اصلاح دام:
- جزوه ژنتیك دكتر میر لوحی دانشگاه صنعتی اصفهان
- جزوه اصلاح دام دكتر مرادی دانشگاه تهران
- جزوه زنتیك و اصلاح دام دیباگران فرهنگ فاتحی
- جزوه  ژنتیك صمدی یزدی
- جزوه ژنتیك و اصلاح دام و طرح آزمایشهای كشاورزی
- جزوه ژنتیك طرح آزمایشهای كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
- جزوه ژنتیك حیوانی و اصول اصلاح دام دانشگاه تهران
- جزوه خلاصه مباحث ژنتیك و اصلاح دام و طرح آزمایشهای كشاورزی
** كتاب ژنتیك و اصلاح دام و طرح آزمایشهای كشاورزی
** كتاب طرح آزمایشهای كشاورزی

طرح و ازمایشات:
- تست طرح اماری دیباگران فواد فاتحی انتشارات دیباگران
- جزوه طرح و آزمایشات دكتر سید علی پیغمبری دانشگاه تهران
- جزوه طرح دكتر صمدی یزدی
- تست طرح وازمایشات پوران پژوهش

فیزیولوژی و آناتومی دام:
- جزوه فیزیولوژی تولید مثل ضمیری
- جزوه فیزیولوژی دام ضمیری
- جزوه تشریح و فیزیولوژی دام دانشگاه تهران
- جزوه خلاصه مباحث آناتومی و فیزیولوژی دام
** كتاب آناتومی و فیزیولوژی دام
** كتاب دكتر زارع

پرورش دام وطیور:
- جزوه گاو شیری قربانی و ضمیری
- جزوه پرورش گوسفند خالداری و سیاه منصور
- جزوه اصول عملی و علمی پرورش طیور پوررضا
- جزوه خلاصه مباحث پرورش دام وطیور
** كتاب پرورش طیور
** كتاب پرورش گاو
** كتاب گوسفند و بز
** كتاب گوسفندداری


دفترچه سوالات ۵ سال اخیر آزمون كار‌شناسی ارشد:
- مجموعه تست‌های كار‌شناسی ارشد سراسری ۸۶ تا۹۰ با جواب تشریحی
- در صورت نیاز شما نمونه سوالات ارشد دام تا ۱۵ سال گذشته نیز موجود می‌باشد

زبان تخصصی و زبان عمومی رشته علوم دامی:
-  جزوه زبان عمومی سنجش و دانش از بسته زراعت ۱۳۰صفحه (كد۶۵/۳۳ز)
- جزوه تست زبان تخصصی انگلیسی كارشناسی ارشد سراسری و آزاد ۶۴صفحه (كد۳۲/۳۴ز)
** جزوه زبان عمومی كلیه رشته ها پردازش ۲۱۰صفحه(كد۰۰۱۰۴/ز)
** تست های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲صفحه(كد۰۰۱۳۱/زریاضی)
** جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی كلیه رشته های كارشناسی ارشد) سنجش و دانش گروه مولفین  كارشناسی ارشد ۲۷۴صفحه(كد ۰۰۱۳۶/زبان عمومی)
** جزوه زبان عمومی دستنویس
** جزوه زبان عمومی تایپی

ارشد علوم دام كارشناسی ارشد – ۱۳۰۹ - ارشد مهندسی كشاورزی-علوم دامی ،پرورش و تولید طیور

كارشناسی ارشد – ۱۳۰۹ - ارشد علوم دامی ،پرورش و تولید طیور 

راهنمای خرید منابع و جزوات :
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

شماره تماس مدیریت ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ ,شماره تماس خرید منابع ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶ ,شماره تماس خرید منابع واقع در غرب كشور ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸ ,شماره تماس دفتر ۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸

شماره حساب و كارت به كارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال كارت به كارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin ):
بانك تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانك صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانك ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانك سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانك ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانك كشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یكی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانك صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانك سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانك كشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱منابع ارشد باغبانی 91

 

نوع مطلب :منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی،منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390 ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

منابع آزمون ارشد اساتید طراح سوال باغبانی 
منابع تكمیلی ارشد باغبانی، منابع برتر ارشد باغبانی، جزوه ارشد باغبانی، جزوه های ارشد باغبانی
بسته های آموزشی، منابع مرجع، جزوات طبقه بندی شده ، منابع كنكور كارشناسی ارشد باغبانی
جزوات برتر كارشناسی ارشد علوم باغبانی
منابع رتبه یكی های ارشد كشاورزی و منابع طبیعی
كنكور كارشناسی ارشد ۱۳۹۱، ارشد ۱۳۹۰،كنكور۱۳۹۰
دانشگاه آزاد اسلامی: آزمون ارشد آزاد باغبانی كد ۵۰۵۰۴ ، علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای كد ۵۰۲۳۰ ، علوم باغبانی گرایش میوه كاری كد ۵۰۲۳۱ ،علوم و تكنولوژی بذر كد ۵۰۲۳۵ ، مهندسی تولیدات گیاهی-تولید محصولات باغی كد ۵۰۳۳۷

محتویات بسته آموزشی ارشد سراسری علوم باغبانی:
* جزوات گیاهشناسی و خاكشناسی (ضریب ۲) در كنكور كارشناسی ارشد : راهنمای درس گیاهشناسی:گیاهشناسی عمومی ،گیاهشناسی سیستماتیك و مورفولوژیك
۱-  جزوه گیاه شناسی   ۳۸۵صفحه (كد ۱۹۳/۱ب) شامل:
جزوه ریخت شناسی اندامهای رویشی و زایشی  دكتر شهریار سعیدی، جزوه گیاهشناسی
جزوه مورفولوژی                      دكتر شهریار سعیدی
جزوه اصول رده بندی گیاهی      شهریار سعیدی
جزوه سیستماتیك  گیاهی       دكتر وزوایی       دانشگاه تهران
جزوه سیستماتیك گیاهی        دكتر شهریار سعیدی
خلاصه نویسی و سیستماتیك و موفولوژیك و تصاویر كمكی و مفید
** جزوه سیستماتیك گیاهی      مهندس بقایی  دانشگاه تهران              ۱۰۲ صفحه(كد:۰۰۵۱/ب)
** جزوه سیستماتیك گیاهان زراعی و زینتی  محمد صانعی شریعت پناهی۱۲۲صفحه (كد:۰۰۶۱/ب)
** جزوه سیستماتیك گیاهی   دكتر اكبر حجت جلالی
** جزوه گیاهشناسی ۲و۱   دكتر ناظری   دانشگاه تهران  ۱۲۴صفحه دستنویس (كد:۰۰۶۲/ب)
** جزوه گیاهشناسی  عمومی  خانم دكتر روح انگیز نادری دانشگاه تهران ۱۵۲ص تایپ (كد:۰۰۷۶/ ب)

راهنمای درس خاكشناسی:خواص فیزیكی خاك- روابط آب و خاك و گیاه- فصل اول كلیات خاكشناسی ،شیمی خاك- كانی شناسی خاك- عناصر غذایی خاك- بیولوژی خاك

۲- جزوه خاكشناسی          دكتر كسرایی   دانشگاه  تبریز        ۱۹۰ صفحه  (كد ۹۵/۲ب)
** جزوه خاكشناسی عمومی  دیباگران تست ارشد باغبانی ۲۶۸صفحه انتخابی(از كتابفروشی ها میتوایند خریداری كنید) (كد۰۰۱۳۴/ب)
** جزوه خاكشناسی عمومی       دكتر حسن رمضان پور    دانشگاه گیلان   ۹۹صفحه  (كد۰۰۵۲/ب)
** جزوه خاكشناسی (پارسه زراعت) خواص فیزیكی خاك ،پیدایش و رده بندی خاك ،خواص بیولوژی خاك،رطوبت خاك،تخریب خاك،حاصلخیزی خاك،شوری و سدیمی بودن خاك  ۱۶۸ صفحه(كد:۰۰۸۴/ب)
** جزوه خاك ، مواد غذایی و آب     محمد سیاری     دانشگاه ایلام      ۳۲صفحه   (كد:۰۰۱۶/ب)
**جزوه خاكشناسی (پیدایش و رده بندی خاك)    سنجش و دانش     ۸۶ صفحه (كد۴۳/۲۵ز)

** كتاب خاكشناسی عمومی   خانم دكتر شهلا محمودی (تهیه از كتابفروشیها)

جزوات با رنگ سبز جزوات انتخابی (سلیقه ای)جزوات ستاره دارها هستند و شما در صورت نیاز آنها را انتخاب میكنید.بعضی داوطلبین حزوات و اساتیدی كه با رنگ سبز نوشته ایم را جزء منابع آزمون ارشد می دانند و در پاسخ به نیاز آن دسته از داوطلبین این جزوات را برای انتخاب قرار داده ایم.

جزوات با رنگ آبی جزوات شماره گذاری شده بسته آموزشی گروه كشاورز تنها میباشد.كه همگی قابل گلچین كردن میباشند.(میتوایند ۱ یا چند جزوه یا همگی جزوات را خریداری كنید).


جزوات گلكاری و سبزیكاری (ضریب ۳) :راهنمای درس سبزیكاری،سرفصلها:سبزی های میوه ای- سبزی های دانه ای- كلم ها- سبزی های دائمی،شیمی خاك- كانی شناسی خاك- عناصر غذایی خاك- بیولوژی خاك
۳- جزوه سبزیكاری عمومی  دكتر عبدالكریم كاشی دانشگاه تهران ۱۲۸صفحه تایپ       (كد۴-ب)
** جزوه سبزیكاری عمومی دكتر دلشاد   دانشگاه تهران    ۸۴صفحه دستنویس          (كد۴۲/۵ب)
۳-۲- جزوه تست سبزی عمومی و بذرگیری سبزیكاری سوری و قهساره  ۲۴صفحه        (كد:۱۲/۲-۳ ب)
۴- جزوه سبزیكاری خصوصی  دكتر دلشاد   دانشگاه تهران   ۱۳۰صفحه دستنویس        (كد ۶۵/۴ب)
۵- جزوه سبزیكاری خصوصی  دكتر عبدالكریم كاشی تهران قسمت اول ۱۳۲ صفحه تایپ (كد۶۶/۵ب)
۶- جزوه سبزیكاری خصوصی  دكتر عبدالكریم كاشی تهرا  قسمت دوم ۱۴۸ صفحه تایپ (كد ۷۲/۶ب)
۷- جزوه سبزیكاری تكمیلی   دكتر عبدالكریم كاشی   تهران   ۱۷۰صفحه تایپ              (كد ۸۵/۷ب)
۸- جزوه سبزیكاری خصوصی  دكتر مبلی  دانشگاه اصفهان   ۹۲صفحه                        (كد ۴۶/۸ب)
**جزوه سبزیكاری سوالات تست ارشد به انضمام سوالات كنكور سالهای گذشته   با ۷مورد موضوعی در مورد سبزیكاری  نصرالله سوری و مسعود قاسمی قهساره       منابع استفاده شده برای جمع آوری كتاب(سبزی دكتر پیوست-سبزیكاری خصوصی دكتر كاشی تهران ۱و۲-سبزیكاری مبلی و مصطفی و پیراسته اصفهان - مسیحا سبزی خصوصی تبریز - دانشور اهواز) ۲۴۰صفحه    (كد۱۱۹/۱۰ب)   (از كتابفروشیها)
** جزوه سبزیكاری(اصلاح و بذر گیری گل و سبزی)علیرضا مطلبی آذر ۱۱۸صفحه (كد:۰۰۵۹/ب)
** جزوه اصلاح سبزی       دكتر عبدالكریم كاشی دانشگاه تهران      ۲۲۸صفحه  (كد:۰۰۱۱۴/ب)
** جزوه سبزیكاری (روشهای پرورش سبزی )دكتر عبدالكریم كاشی  د.تهران  ۱۵۴صفحه (كد:۰۰۷۷/ب)
** كتاب سیزیكاری دكتر غلامعلی پیوست   دانشگاه گیلان  ۵۰۰صفحه  (كد:۰۰۲۴۸/ب) (از كتابفروشیها).
راهنمای درس گلكاری و سرفصلها:گلكاری عمومی- گلهای فصلی- گلهای 2 ساله و چند ساله ،درختان و درختچه های زینتی- گیاهان گلخانه (جزوه سبزیكاری).

۹-  جزوه گلكاری  دكتر صالحی  دانشگاه شیراز   ۱۴۰صفحه    (كد ۷۱/۹ب) جزوه گلكاری
۱۰- جزوه گلكاری دكتر خانم روح انگیز نادری + گلكاری زینتی۱۷صفحه تایپ +باغبانی عمومی د.تهران + نام علمی و عمومی نباتات باغبانی بر اساس تیره،میوه ها وسبزیها،گیاهان زینتی مهندس مرادی نژاد بیرجند  ۱۰صفحه ۲۴۸صفحه(كد:۱۲۴/۱۰ب)
**  جزوه گلكاری  دكتر مرتضی خوشخوی  دانشگاه شیراز  ۱۴۰صفحه (كد ۰۰۷۰/ب)
**  جزوه گلكاری    دكتر ریزی                                        ۱۵۴صفحه (كد:۰۰۷۷/ب)
**  كتاب  گلكاری (پرورش گلهای زینتی ایران) دكتر احمد خلیقی ۲۰۰صفحه (كد۰۰۱۰۱/ب)
**  جزوه باغبانی عمومی و اصول باغبانی (تاسیسات باغبانی و گلخانه ها)  دكتر زكی زاده  دانشگاه گیلان نیمسال ۱۳۸۹-۱۳۸۸   ۷۸صفحه تایپ (كد ۰۰۳۹/ع)
** جزوه باغبانی عمومی و اصول باغبانی (تاسیسات باغبانی و گلخانه ها)  دكتر زكی زاده  دانشگاه گیلان نیمسال ۱۳۸۹-۱۳۸۸   ۷۸صفحه تایپ (كد ۰۰۳۹/ع)
**جزوه باغبانی عمومی  دكتر روح انگیز نادری 
۱۲۴ صفحه  منابع این كتاب:گلكاری دكتر احمد خلیقی،اصول باغبانی  شیراز دكتر مرتضی خوشخویی،ازدیاد نباتات دكتر مرتضی خوشخوی شیراز،طراحی باغ و پارك جمشید حكمتی  دانشگاه تهران،جزوه كلاسی خانم دكتر روح انگیز نادری دانشكده باغبانی و گیاهپزشكی دانشگاه تهران و 3 عدد منبع خارجی.علوم كشاورزی پیام نور.


جزوات ارشد فیزیولوژی (مبانی و زندگی گیاه سبز) و فیزیولوژی پس از برداشت (ضریب ۲): راهنمای درس فیزیولوژی:سلول و اندامك های داخل آن- آب و روابط آبی- آنزیم ها- رنگدانه ها- فتوسنتز- انتقال آب در آوندها- انتشار گازها ،تنفس نوری- تنفس- كربوهیدرات ها- نپتوزفسفات- هورمون ها- اسیدهای چرب- آنزیم های (مبحث كوآنزیم و كوفاكتوز)
۱۱- جزوه فیزیولوژی گیاهی  دكترمجید راحمی    ۱۱۴صفحه           (كد ۵۷/۱۱ب)جزوه فیزیولوژی گیاهی
۱۲- جزوه فیزیولوژی گیاهی  دكتر دادپور  دانشگاه تبریز   ۱۲۸صفحه  (كد ۶۴/۱۲ب)
۱۳- جزوه فیزیولوژی گیاهی  دكتر یونس مستوفی ۱۵۸صفحه تایپ   (كد ۷۹/۱۳ب)

راهنمای درس فیزیولوژی پس از برداشت: مواد و عناصر درون میوه ها و سبزی ها- فیزیولوژی و بیوشیمی- شاخص های رسیدگی- مواد موثر در تاخیر یا تسریع در رسیدگی- مواد شیمیایی موثر در تنفس- تغییرات فیزیكی و شیمیایی در زمان رسیدگی میوه ،كسر تنفسی- سرد كردن اولیه و متدهای مختلف سرد كردن- كاهش آب در محصولات- انبار و انبارداری- آماده كردن محصول برای بازار- سرمازدگی و یخ زدگی و حمایت محصولات مختلف نسبت به سرما- كیفیت- نابسامانی فیزیولوژیكی- توصیه های نگهداری فرآورد- تیمارهای حرارتی برای افزایش عمرانباری محصولات
۱۴- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دكترمجیدراحمی   ۶۰ صفحه جزوه                          (كد ۳۰/۱۴ب)
۱۵- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دكترمجیدراحمی  ۱۱۸صفحه خلاصه كتاب دكتر راحمی(كد۵۹/۱۵ب)
۱۶- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت  دكتر مستوفی   دانشگاه تهران  ۴۴ صفحه               (كد ۲۲/۱۶ب)
۱۷- جزوه تنفس ونقش آن در فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی دكتر مصباح بابالار   ۳۶صفحه تایپ   (كد۱۸/۱۷ب)جزوه فیزیولوژی پس از برداشت
** جزوه فیزیولوژی گیاهی  قسمت فتوسنتز و تنفس  ۴۰صفحه تایپی   ماهان
** جزوه فیزیولوژی پس از برداشت  تكمیلی 
۸۲صفحه (كد:۰۰۴۲/ب)(انتخابی)
** جزوه فیزیولوژی و تشریح گیاهی     ۵۰صفحه تایپ (كد:۰۰۲۵/ب)
** كتاب فیزیولوژی پس از برداشت  دكتر مجید راحمی(كد:۰۰۴۳۶/ب (كتابفروشیها)
** كتاب زندگی گیاه سبز   حسین لسانی و مسعود مجتهدی  (كد:۰۰۵۸۵/ب)(تهیه از كتابفروشیها)
** كتاب مبانی فیزیولوژی گیاهی  حسین لسانی و مسعود مجتهدی (كد:۰۰۷۲۶/ب)( از كتابفروشیها)

جزوات میوه كاری  ضریب ۳(میوه های معتدله-میوه كاری دانه ریز-میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری):راهنمای درس میوه كاری:میوه های معتدله و ریز ،میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
۱۸- جزوه میوه های مناطق معتدله دكتر یوسف رسول زادگان د.اصفهان ۱۱۲صفحع(كد ۵۶/۱۸ب)
۱۹- جزوه میوه كاری  دكتركوروش وحدتی  دانشگاه تهران ۸۰صفحه + خلاصه ای از میوه كاری دكتر كاظم ارزانی  تربیت مدرس تهران  ۳۴صفحهكلا۱۱۴صفحه(كد ۵۷/۱۹ب)
۲۰- جزوه میوه كاری (میوه های مناطق معتدله و خزاندار) دكتر مجید راحمی  دانشگاه شیراز  ۶۰ صفحه  +تكثیر درختان میوه  محمد سیاری   دانشگاه ایلام ۲۲صفحه  كلا ۸۲صفحه (كد:۴۲/۲۰ب)
۲۱- جزوه میوه كاری دانه ریز  دانشكده كشاورزی كرج (دانشگاه تهران) دكتر عبادی + دكتر وازگین گریگوریان دانشگاه تبریز  ۹۲ صفحه+میوه های دانه ریز استاد محمد سیاری  دانشگاه ایلام  ۳۶ ص جمعا ۱۲۸صفحه( كد۶۴/۲۱ب)
** جزوه میوه كاری  دانه ریز دكتر عبادی تهران بصورت پاورپوینت پرینت شده ۵۸صفحه (كد:۰۰۲۹/ب)
** جزوه میوه كاری دانه ریز  دكتر فاطمیه دانشگاه تبریز ۵۴ صفحه دستنویس (كد:۰۰۲۷/ب)
۲۲- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری  دكتر عنایت الله تفضلی شیراز ۱۵۲صفحه + لغات انگلیسی و اصطلاحات میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری ۱۲ صفحه + میوه های نیمه گرمسیری  دكتر علی اكبر رامین خلاصه ۱۲ صفحه +میوه های نیمه گرمسیری محمد سیاری دانشگاه ایلام ۳۲ صفحه جمعا ۲۰۸صفحه (كد:۱۰۴/۲۲ب) جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری،جزوه گرمسیری
۲۳- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری   دكتر عبادی  دانشگاه تهران  ۱۳۸ صفحه(كد ۶۹/۲۳ب)
۲۴- جزوه میوه های گرمسیری دكتر زمانی  انار-خرمالو-مركبات-آناناس-انبه         ۱۲۰صفحه(كد۶۰/۲۴ب)
۲۵- جزوه میوه های گرمسیری دكتر وحدتی  دانشگاه ابوریحان تهران  ۴۸ صفحه(كد ۲۴/۲۵ب)
** جزوه میوه گرمسیری و نیمه گرمسیری استاد سهشوار دانشگاه شیراز(مركبات،انجیر،انار،پسته،خرما،نارگیل،انبه،گواوا،آناناس،آوواكادو،بابایا  ۱۰۸صفحه(كد۰۰۵۴/ب)
** جزوه میوه ها و گیاهان  دكتر مهدی فتحی  د.شیراز  خرما،موز،نارگیل،آووكادو  ۱۰۸صفحه(كد۰۰۵۴/ب)
** جزوه میوه كاری ۳میوه ارشادی   دانشگاه همدان(میوه های مناطق معتدله۲صفحه +گرمسیری و نیمه گرمسیری  ۹۳ صفحه + نكاتی درباره دانه ریز های عمده  ۱۳۴ صفحه)۱۶۰ صفحه پشت ورو دستنویس (كد ۰۰۸۰/ب)(انتخابی) جزوه میوه كاری
** جروه میوه كاری در مناطق معتدله خلاصه مباحث   ۶۶صفحه (كد۳۷-ب)
** كتاب درختان میوه معتدله و خزان دار(میوه های معتدله و میوه كاری) دكتر  مجید راحمی د.شیراز 
** جزوه گرده افشانی و باروری در گیاهان  باغبانی(باغی) دكتر  عبادی  تهران ۸۶صفحه (كد۰۰۴۳/ب)
** جزوه پرورش درختان زینتی  دكتر مجتهدی  دانشگاه تهران  ۱۳۲ صفحه  (كد۰۰۶۶/ب)( انتخابی)
** كتاب اصول باغبانی دكتر مرتضی خوشخوی د.شیراز دكتر شیبانی دكترروحانی دكتر عنایت اله تفضلی 
** كتاب پرورش مركبات در ایران  دكتر رضا فتوحی قزوینی ـ دانشكده كشاورزی دانشگاه گیلان
** جزوه مركبات  محمد سیاری   دانشگاه ایلام   ۱۸صفحه  (كد۰۰۹/ب)
** جزوه اصلاح مركبات   دكتر حمید اوغلی  دانشگاه گیلان   ۴۳صفحه دستنویس(كد۰۰۲۲/ب)


* جزوات ازدیاد نباتات با(ضریب ۲):راهنمای درس ازدیاد نباتات: تكثیر جنسی(3 جلد ازدیاد نباتات- جزوه دكتر زمانی- جزوه دكتر وحدتی- كتاب دكتر مرندی) ،تكثیر غیرجنسی
۲۶- جزوه ازدیاد نباتات  دكتر زمانی  دانشگاه تهران  ۲۱۲ صفحه + روشهای كلی ازدیاد نباتات و گیاه افزایی - خلاصه   ۳۸ صفحه   كلا ۲۴۴ صفحه(كد ۱۲۲/۲۶ب) جزوه ازدیاد نباتات
۲۷- جزوه ازدیاد و خاك و حاصلخیزی استاد سلامی تدریس شده از روی ۳جلد كتاب ازدیاد نباتات (جلد ۱و۲و۳)، نویسنده: دكتر مرتضی خوشخوی (نكته برداری و قسمت های مهم ۳جلدكتاب می باشد)۴۰۴صفحه پشت ورو (كد۲۰۲/۲۷ب)
** كتاب ازدیاد و نیاتات (گیاه افزایی) جلد اول،دوم،سوم دكتر خوشخویی  (تهیه از كتابفروشیها)

جزوات زبان تخصصی انگلیسی -  زبان عمومی و تخصصی با(ضریب ۲): راهنمای درس زبان:آزمون تستهای لغت، گرامر و درك مطلب ،زبان عمومی و تخصصی
۲۸- جزوه واژه نامه باغبانی میوه های معتدله و نیمه گرمسیری ،میوه های دانه ریز،ازدیاد نباتات،سبزیكاری  ۳۹صفحه جمع آوری وتدوین توسط گروه آموزشی كشاورز تنها . انگلیسی به فارسی  حدودا۵۰صفحه
۲۹- جزوه زبان تخصصی تست  چاپ ۱۳۸۸  دیباگران ۴۸صفحه(كد۲۴/۲۹ب)جزوه زبان تخصصی باغبانی
۳۰- تست زبان تخصصی انگلیسی ارشد سراسری و آزاد  ۳۶صفحه (كد۱۸/۳۰ب)
** جزوه زبان عمومی  كلیه رشته ها              پردازش  ۲۱۰صفحه (كد۱۰۴/ب)
** جزوه زبان انگلیسی ( واژه ها و اصطلاحات انگلیسی باغبانی) ۲۱۲ صفحه(كد۰۰۱۰۶/ب)
** تست های ریاضی عمومی سنجش و دانش گروه مولفین ۲۶۲صفحه(كد ۰۰۱۳۱/ب ریاضی)
** جزوه زبان عمومی كلیه رشته ها  كارشناسی ارشد و زبان عمومی برای شركت كنندگان آزمونهای استخدامی ... سنجش تكمیلی  گرامر سطوح میانی و پیشرفته  زبان انگلیسی ۴۶۲ صفحه(كد۰۰۲۳۲/عمومی ارشد)
** جزوه زبان عمومی (زبان انگلیسی عمومی كلیه رشته های كارشناسی ارشد) سنجش و دانش  گروه مولفین كارشناسی ارشد  ۲۷۴ صفحه (كد ۰۰۱۳۶/ب زبان عمومی)


نمونه سوالات ارشد باغبانی،تست آزمون كارشناسی ارشد باغبانی:
۳۱- مجموعه سوالات سالهای ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۸ با پاسخ كلیدی ( بعضی آزمون ها) ۲۶۲صفحه  (كد۱۳۱/۳۱ب)
۳۲- نمونه سوال سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰(نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد علوم باغبانی كد۱۳۰۵سال ۱۳۸۹) ۱۶صفحه (كد۸/۳۲ب)
**سوالات تستی پرسش های ۴ گزینه ای كنكور ارشد باغبانی ۱۲۰۰ پرسش ۲۳۰ص(كد۰۰۱۱۵/۳ب) 
**سوالات تست سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ با پاسخ كلیدی  كد ۱۳۰۵ سراسری  ۹۰صفحه (كد۰۰۴۵/ب)
*************خرید جزوات كارشناسی ارشدباغبانی(جزوه های ارشد باغبانی توصیه شده ی بالا)

داوطلب گرامی شما میتوایند بسته آموزشی را كامل/یا گلچین كنید/یا از ۴ مورد سری مجموعه باغبانی(كه در این صفحه قید شده) گلچین انجام بدید و خریداری نمایید.


۲- جزوات خلاصه شده توسط رتبه های برتر كارشناسی ارشد باغبانی در صورت كمبود وقت شما تا زمان آزمون(ارائه شده فقط در گروه آموزشی كشاورز تنها)۱۳۹۱-۱۳۹۰:- خلاصه و نت برداری  میوه كاری ۳۸صحفه (كد۰۰۱۹/ب)جزوه خلاصه و نكاتا كلیدی میوه كاری    
- خلاصه و نت برداری  خاكشناسی ۴۲صفحه  (كد۰۰۲۱/ب) 
- خلاصه ونت برداری  خاكشناسی ۵۴صفحه (خلاصه نویسی خاكشناسی دكتر شهلا محمودی)كد۲۷
- خلاصه و نت برداری  سبزیكاری (سبزیكاری دكتر پیوست-دكتر دانشور-دكتر كاشی) ۹۸صفحه كد۴۹
- میوه كاری دانه ریز دكتر عبادی دانشكده كشاورزی تهران  بصورت پاورپوینت پرینت شده  ۵۸صفحه كد۲۹

 

۳- جزوات دانشگاه آزاد باغبانی، جزوه های دانشگاه آزاد ارشد باغبانی:
میوه كاری ضریب ۲:
- جزوه میوه كاری دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری دكتر سید مهدی میری ۷۳ صفحه تایپ (كد۲-ب)
- درختان و درختچه های زینتی بومی ایران دكتر حكمتی ۲۳ صفحه تایپ (كد۳-ب)

خاك شناسی ضریب ۲:
- جزوه خاكشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

گیاه شناسی ضریب ۲:
- جزوه گیاهشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه گیاه شناسی۱ خلاصه درس فیزیولوژی و تشریح گیاهی ۹۸صفحه تایپ(۱۷-ب)
- جزوه تشریح و رده بندی گیاهی  خانم سبرنگی  ۱۳۶صفحه (كد۱۲-ب)
- جزوه تشریح و رده بندی گیاهی  خانم شبرنگی  ۲۹صفحه تایپ (۱۳-ب)

ازدیاد نباتات ضریب ۳:
- جزوه ازدیاد نباتات دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه باغبانی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند ۸۸ صفحه تایپ(كد۷۰-ب)
- جزوه باغبانی عمومی  تایپ ۳۲صفحه (كد۷۱-ب)
 
فیزیولوژی گیاهی ضریب ۲:
- جزوه فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی
- جزوه فیزیولوژی گیاهی  ۱۶۶ صفحه  تایپ (كد۲۸-ب)
- جزوه فیزیولوژی گیاهی - آنالیز رشد دكتر حبیبی ۶۸ صفحه دستنویس(۲۷-ب)
 
فیزیولوژی پس از برداشت ضریب ۲:
- جزوه فیزیولوژی پس از برداشت دانشگاه آزاد اسلامی

سبزیكاری ضریب ۲:
- جزوه سبزیكاری دانشگاه آزاد اسلامی

گلكاری ضریب ۲:
- جزوه گلكاری دانشگاه آزاد اسلامی

كشت و كار گیاهان دارویی ضریب ۲:
- جزوه كشت و كار گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی

زبان تخصصی علوم باغبانی ضریب ۳:
- جزوه زبان تخصصی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی

نمونه سوالات آزمون كارشناسی ارشد علوم باغبانی:
- مجموعه سوالات آزمون ارشد باغبانی از اولین آزمون تا آخرین آزمون

 

۴- تستهای دانشگاه آزاد اسلامی دوره دكتری (.Ph.D) علوم باغبانی:
آزمون ورودی دوره دكتری (.Ph.D) علوم باغبانی  دانشگاه آزاد اسلامی
دوره دكتری تخصصی PH.D رشته علوم باغبانی سالهای  ۱۳۸۲- ۱۳۸۳- ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ - ۱۳۸۷). تعداد سوالات طرح شده در دفترچه سال ۱۳۸۷ دكتری:
سوالات درس تغذیه در گیاهان باغبانی  - رشته علوم باغبانی كد ( ۳۰۳۰) - ۶ سوال طرح شده است. مثل سوال۱: نقش پتاسیم در تنضیم متابولیسم گیاهان را بنویسید؟
سوالات درس فیزیولوژی گیاهی و مواد تنظیم كننده رشد گیاهی  ...... ۵ سوال
سوالات درس تكثیر گیاهان ریز ازدیادی  ....... ۳ سوال
سوالات درس میوه كاری...... ۴ سوال
سوالات درس گیاهشناسی و اصلاح نباتات د رباغبانی ...... ۸ سوال  مثل: سوال۴:آپومیكسی اجباری و غیر اجباری را باذكر مثال توضیح دهید؟

سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی  ...... ۲ سوال
سوالات درس سبزیكاری و گلكاری ........ ۸ سوال مثل:رایج ترین روش برای اصلاح میخك چیست و شرح دهید؟


۵- سوالات تست كنكوری دانشگاه آزاد فوق لیسانس مهندسی علوم باغبانی:سوالات تست كارشناسی ارشد ناپیوسته (فوق لیسانس) رشته های مهندسی كشاورزی-علوم باغبانی،علوم باغبانی (میوه كاری-سبزی كاری-گیاهان زینتی-گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای) و علوم و تكنولوژی بذر كدهای (۵۰۲۰۴-۵۰۲۲۱-۵۰۲۲۲-۵۰۲۲۵-۵۰۲۲۰-۵۰۵۵۳) سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۵-۱۳۸۴  ۹+۱۰+۹ صفحه  كلا ۲۸صفحه

 

۶ - موارد سلیقه ای و جزوات دانشگاهی بصورت مجزا از هم،خرید جزوات ارشد باغبانی:
-جزوه هرس درختان ودرختچه ها  در فضای شهری (روشهای هرس)   ۷۰صفحه (كد۰۰۳۵/ب س)
تشریح اندامهای رویشی گیاه   از خانم مهندس مهدویان  دانشگاه  تهران ۱۰۸صفحه (كد ۰۰۵۴/ب س)
-سبزی ها و میوه ها(فیزیولوژی بعد از برداشت-شاخص های رسیدگی-كسسر تنفسی-كیفیت-انبار و انبار داری-تغیرات فیزیكی و شیمیایی در زمان رسیدن میوه-مواد موثر و شیمیایی بر تنفس-سرد كردن مواد اولیه و متد های مختلف سرد كردن محصولات ۴۲صفحه (كد۰۰۲۱/ب س)
-گیاهان آپارتمانی(معرفی-كاشت-نگهداری-نور و خاك و تكثیر  كلیه گیاهان آپارتمانی با عكس گل مربوطه-چگونگی خاك و آب برای گیاه و دما)و عوامل موثر محیطی-زمان تكثیر-لوازم و تجهیزات- روشهای اصلی تكثیر
- گیاهشناسی ۱فیزیولوژی و تشریح گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی كرمانشاه ۱۵۰ص(كد۰۰۷۵/ب س)
- گیاهشناسی ۲(سیستماتیك و مرفولوژی) دكتر شهریار سعیدی  دانشگاه رشت ۲۱۰صفحه(كد۰۰۱۰۵/ب س)
- گیاهشناسی ۲(مرفولوژی و سیستماتیك) محمد حسن راشدد.كرمانشاه ۲۱۰صفحه(كد۰۰۱۰۵/ ب س
- گیاهشناسی ۱ مهندس محمد رضا كریمی استاد دانشگاه آزاد تاكستان استان قزوین ۱۲۰ ص(كد ۰۰۶۰/ب س)
- بخش اول درختكاری و باغبانی خصوصی(۱)استاد كریمی د.آزادواحدتاكستان  ۴۶صفحه(كد۰۰۲۳/ب س)
- جزوه پیوند علمی و عملی  باغبانی عمومی  ۳۶صفحه(انواع پیوند ها،شكل،جدول و روش پیونددرختان میوه)(كد ۰۰۹/ب س)
- جزوه تغذیه محصولات باغی  دكتر مجید عزیزی  زمستان ۱۳۸۵دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۶۸صفحه  (كد۰۰۳۴/ب س)  (كودها و اصول كو دهی-بیان آزمایشات مختلف...)
ـ تغذیه محصولات باغی دكتر مجید عزیزی  ۱۳۸۵-۶۸تایپ(روزنامه،مجله،درسی،همایش...)( ۰۰۳۴/ب س)
ـ جزوه پیوند (عملی و علمی) باغبانی عمومی  تهیه محمد جواد موسوی ـ ۱۸ صفحه با عكس انواع پیوندها و جدول زمانی و روش پیوند درختان و درختچه های زینتی(كد۰۰۹/ب س فروش سی دی پیوند زدن درختان
ـ جزوه اصول باغبانی  مهندس عابدی دست نویس دانشگاه مشهد ـ ۱۹ صفحه
- جزوه اصول باغبانی  دكتر مرتضی خوشخوی ـ دانشگاه شیراز ـ دكتر بیژن شیبانی ـ دكتر ایرج روحانی ـ دكتر عنایت اله تفضلی ـ  ۵۶۶صفحه   (كد۰۰۲۸۳/ب س) 
ـ تدوین ضوابط اجرائی و شاخصه ها و تهیه تقویم زمانی عملیات فضای سبز (بخشی از درس طراحی باغ و پارك) دكتر علی تهرانی فر 1385 ـ ۱۹۶صفحه تایپ فردوسی مشهد  (كد ۰۰۹۸/ب س)
ـ پرورش مركبات در ایران ـ دكتر رضا فتوحی قزوینی ـ دانشكده كشاورزی دانشگاه گیلان
ـ جزوه گلكاری ـ دانشكده كشاورزی دانشگاه زنجان ـ سال ۱۳۸۲ـ استاد مرتضوی ـ ۱۴۴ صفحه تایپ
ـ جزوه گلكاری  دكتر مرتضوی   دانشگاه زنجان  سال ۱۳۸۲    ۱۴۴ صفحه  جزوه گلكاری
- جزوه تربیت و هرس درختان میوه    دكتر مجید راحمی  دانشگاه  شیراز  ۱۵ صفحه  تایپ
- جزوه میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری  دكتر تفضلی  تدریس شده در دانشگاه مشهد توسط استاد مرتضی اكرمیان. ۱۰۶ صفحه دست نویس  (كد ۰۰۵۳/ب س) جزوه میوه های گرمسیری دكتر تفضلی شناسایی انواع درختان میوه ـ عملیات زراعی در باغات میوه ـ كاربرد هرمون ها در درختان میوه ـ تشكیل رشد میوه ـ ریزش ـ سال آوری ـ تنك كردن ـ روش های ازدیاد درختان میوه ـ عملیات ادوات میوه ـ واژه نامه ها ـ جداول.
- جزوه گیاهشناسی۲( مرفولوژی و سیستماتیك)محمد حسن راشد د.رازی ۱۹۰ صفحه تایپ (كد ۰۰۹۵/ب س)
جزوات بسیار در مورد باغبانی موجود میباشد برای كلیه داشنگاههای كشور مثل دانشگاه زابل،دانشگاه تبریز،دانشگاه مشهد،دانشگاه اهواز،دانشگاه گیلان،دانشگاه رازی كرمانشاه،دانشگاه ایلام،دانشگاه یزد و...).برای طولانی شدن لیست بالا در فهرست جزوه های باغبانی آورده نشده اند.

منابع ارشد مهندسی كشاورزی گرایش علوم باغبانی

جزوات اساتید طراح سوال كارشناسی ارشد باغبانی ، منابع كامل ارشد باغبانی 90  منابع تكمیلی ارشد باغبانی، منابع برتر ارشد باغبانی، جزوه ارشد باغبانی، جزوه های ارشد باغبانی

جزوه میوه كاری ضریب ۳ (میوه‌های معتدله-میوه كاری دانه ریز-میوه‌ (جزوه میوه كاری، جزوه میوه كاری )

منابع ارشد باغبانی،منابع كنكور كارشناسی ارشد باغبانی  بسته های آموزشی،منابع مرجع،جزوات طبقه بندی شده ، منابع كنكور كارشناسی ارشد باغبانی

راهنمای خرید منابع و جزوات :
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

شماره تماس خرید منابع ارشد كشاورزی 1391:
شماره تماس مدیریت ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
شماره تماس خرید منابع ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶
شماره تماس دفتر ۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸
شماره تماس خرید منابع واقع در غرب كشور ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸

شماره حساب و كارت به كارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال كارت به كارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin ):
بانك تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانك صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانك ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانك سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانك ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانك كشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

واریز نقدی به یكی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانك صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانك سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانك كشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱


منابع ارشد اگرواکولوژی

 

نوع مطلب :نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

فروش جزوات و منابع ارشد مهندسی کشاورزی-اکولوژیک-ارشد اگرواکولوژی
خرید جزوات و منابع ارشد اگرواکولوژی
خرید جزوات و منابع ارشد کشاورزی اکولوژیک
منابع کار‌شناسی ارشد اگرواکولوژی کد رشته ۱۳۰۳

لیست جزوات و دورس  رشته کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی) بشرح:

- زبان عمومی:
جزوه زبان عمومی
جزوه سوالات زبان عمومی

- زبان تخصصی:
جزوه زبان تخصصی

- زراعت:
جزوه زراعت عمومی
جزوه زراعت خصوصی
جزوه زراعت گیاهان علوفه ای
جزوه زراعت گیاهان صنعتی
جزوه دیمکاری

- اکولوژی:
جزوه اکولوژی
جزوه اکولوژی عمومی

- خاک‌شناسی:
جزوه خاک‌شناسی عمومی
جزوه خاک‌شناسی تکمیلی

- طرح و آزمایشات کشاورزی:
جزوه طرح آزمایشات
جزوه طرح یک

- فیزیولوژی گیاهان زراعی:
جزوه فیزیولوژی گیاهی
جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی

- نمونه سوالات آزمون کار‌شناسی ارشد اگرواکولوژی:
مجموعه سوالات سالهای گذشته

برای هر ضریب یک تا شش جزوه ارسال می‌گردد.

جزوات بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا می‌باشند.
با پست پیشتاز ارسال می‌گردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات. بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال می‌گردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند‌‌ همان روز ارسال می‌گردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و بعد با پست پیشتاز ارسال می‌گردد.

ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش اگرواکولوژیک   

فروش جزوات و منابع ارشد مهندسی کشاورزی-اکولوژیک-ارشد اگرواکولوژی  فروش جزوات و منابع ارشد مهندسی کشاورزی-اکولوژیک-ارشد اگرواکولوژی، ارشد اگرواکولوژی کد رشته ۱۳۰۳منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد آب و فاضلاب

 

نوع مطلب :منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد آب و فاضلاب ،منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست 
جزوات و منابع ارشد فنی و مهندسی - مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
کد رشته ۴۱۴۰۲ کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
جزوات ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب ، فروش منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-منابع آب، برترین جزوات فنی و مهندسی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - فروش جزوات مهندسی محیط زیست دانشگاه ازاد  و منابع ارشد محیط زیست دانشگاه سراسری  - منابع دکتری مهندسی محیط زیست
 
۱- مواد امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب + بسته آموزشی :

- ریاضیات مهندسی ضریب ۲:
جزوه ریاضیات مهندسی تایپی
جزوه ریاضیات مهندسی تایپی
کتاب ریاضیات مهندسی

- آلودگیهای محیط زیست ضریب ۲:
جزوه آلودگیهای محیط زیست تایپ شده
جزوه آلودگیهای محیط زیست دستنویس
جزوه آلودگی هوا - جزوه آلودگی آب - جزوه آلودگی فاضلاب  

- مکانیک حرارت و سیالات ضریب ۲:
جزوه مکاینک حرارت تایپی
جزوه مکاینک حرارت دستنویس
جزوه مکاینک سیالات دستنویس
جزوه مکاینک سیالات تایپی

- تصفیه آب و فاضلاب ضریب ۳:
جزوه تصفیه آب و فاضلاب تایپی
جزوه تصفیه آب و فاضلاب دستنویس
جزوه تصفیه آب دستنویس
جزوه تصفیه فاضلاب و مانداب تایپی

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه و سوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات ارشد مهندسی محیط زیست -آب و فاضلاب - دکترای  مهندسی محیط زیست -جزوه های برتر کارشناسی ارشد آزاد مهندسی محیط زیست  از دانشکده های معتبر محیط زیست

- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب:
مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب سالهای گذشته - قابل ذکر است که سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد موجود در بازار همگی بدون جواب هستند.در زمان خرید بسته آموزشی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شما بدون پاسخ برای شما ارسال میگردد.مگر اینکه یک انتشاراتی سوالات ارشد رشته شما را با جواب کلیدی یا پاسخ تشریحی به چاپ رسانده باشد ما آن کتاب را خریداری کرده و داخل بسته برای شما ارسال میکنیم.

  ۲- کد رشته ارشد دانشگاه آزاد فنی - مهندسی طراحی محیط زیست   ۴۰۴۵۶
کد رشته
ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست ۵۰۵۷۰
کد رشته
ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ۵۰۵۷۱
کد رشته
ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی ۵۰۵۶۹    جزوات رشته های بالا هم موجود است

۳-منابع و جزوات دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه سراسری - دکتری نیمه متمرکز:
بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه
سراسری مهندسی محیط زیست شامل:
جزوات و منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای مهندسی محیط زیست(زبان انگلیسی-استعداد تحصیلی-ریاضیات عمومی ۱ و ۲ - معادلات دیفرانسیل-فیزیک عمومی ۱ و ۲) + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی محیط زیست(گرایشهای آب و فاضلاب-منابع آب-مواد زائد جامد-آلودگی هوا).
ارسال جزوات و منابع طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان خرید بسته آموزشی نیمه متمرکز توسط شما 

 

۴-منابع و جزوات دکترای مجموعه زیست شناسی دانشگاه سراسری - دکتری نیمه متمرکز:
بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه
سراسری مجموعه زیست شناسی شامل:
جزوات و منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای علوم محیط زیست(زبان انگلیسی-استعداد تحصیلی-ریاضی عمومی ۱ و ۲ - زیست شناسی(جانوری-گیاهی-سلولی و ملکولی) + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه زیست شناسی که شامل  ۱۷ رشته میباشد از جمله علوم محیط زیست، مجموعه زیست شناسی دریا و... .ارسال جزوات و منابع طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان خرید بسته آموزشی نیمه متمرکز توسط شما 

 

۵- منابع دکتری آزاد مهندسی محیط زیست
بسته آموزشی جزوات دکترای مهندسی محیط زیست گروه فنی و مهندسی
کد رشته مهندسی محیط زیست ۴۰۲۲۷  موجود است.
۱- مواد امتحانی و ضرایب دکتری آزاد مهندسی محیط زیست + بسته آموزشی:
- ریاضیات مهندسی ضریب ۳
- مکانیک حرارت و سیالات ضریب ۲
- آلودگیهای محیط زیست ضریب ۲
دروس انتخابی (انتخاب یک درس از دروس آب و فاضلاب یا آلودگیهای هوا و روشهای کنترل آن)
- آب و فاضلاب ضریب ۲
- آلودگیهای هوا و روشهای کنترل آن ضریب ۲
- زبان عمومی انگلیسی
- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳
جزوات دکتری مهندسی محیط زیست- دکترای محیط زیست - جزوه های برتر دکترا آزاد
- نمونه سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست

برای هر ضریب یک تا شش جزوه در داخل بسته های آموزشی ارشد و دکتری ارسال میگردد.

جزوات کنکوری بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - هوا
مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - منابع آب
مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - هوا                        ۴۱۴۰۵ 
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - منابع آب                 ۴۱۴۰۱ 
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب           ۴۱۴۰۲
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی شیمی-مهندسی محیط زیست      ۴۰۲۵۹
منابع ارشد دانشگاه آزاد فنی - مهندسی طراحی محیط زیست           ۴۰۴۵۶
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست ۵۰۵۷۰ 
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ۵۰۵۷۱
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی ۵۰۵۶۹
منابع ارشد دانشگاه آزاد محیط زیست دریا - علوم پایه                      ۳۰۶۱۱
منابع ارشد دانشگاه سراسری علوم محیط زیست-علوم پایه             ۱۲۱۵*    
منابع دکتری دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست -فنی و مهندسی  ۴۰۲۲۷  
فروش جزوات ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات
فروش جزوات ارشد دانشگاه سراسری  - جزوات دکتری محیط زیست آزاد و نیمه متمرکز محیط زیستمنابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست منابع آب , منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

 

نوع مطلب :منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد آب و فاضلاب ،منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست منابع آب , منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست 
جزوات و منابع ارشد فنی و مهندسی - مهندسی محیط زیست-منابع آب
کد رشته ۴۱۴۰۱ کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-منابع آب
جزوات ارشد مهندسی محیط زیست-منابع آب ، فروش منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-منابع آب، برترین جزوات فنی و مهندسی ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ - فروش جزوات مهندسی محیط زیست دانشگاه ازاد  و منابع ارشد محیط زیست دانشگاه سراسری  - منابع دکتری مهندسی محیط زیست
 
۱- مواد امتحانی و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست-منابع آب + بسته آموزشی :

- ریاضیات مهندسی ضریب ۲:
جزوه ریاضیات مهندسی تایپی
جزوه ریاضیات مهندسی تایپی
کتاب ریاضیات مهندسی

- آلودگیهای محیط زیست ضریب ۲:
جزوه آلودگیهای محیط زیست تایپ شده
جزوه آلودگیهای محیط زیست دستنویس
جزوه آلودگی هوا  

- مکانیک حرارت و سیالات ضریب ۳:
جزوه مکاینک حرارت تایپی
جزوه مکاینک حرارت دستنویس
جزوه مکاینک سیالات دستنویس
جزوه مکاینک سیالات تایپی

- تصفیه آب و فاضلاب ضریب ۲:
جزوه تصفیه آب و فاضلاب تایپی
جزوه تصفیه آب و فاضلاب دستنویس
جزوه تصفیه آب دستنویس
جزوه تصفیه فاضلاب و مانداب تایپی

- هیدرولوژی مهندسی ضریب ۳:
جزوه هیدرولوژی مهندسی تایپی
جزوه هیدرولوژی مهندسی دستنویس

- زبان عمومی انگلیسی:
جزوه و سوالات زبان عمومی انگلیسی

- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی

جزوات ارشد مهندسی محیط زیست -منابع آب - دکترای محیط زیست -جزوه های برتر کارشناسی ارشد آزاد

- نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - منابع آب:
مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد آزاد مهندسی محیط زیست - منابع آب سالهای گذشته - قابل ذکر است که سوالات کنکور کارشناسی ارشد آزاد موجود در بازار همگی بدون جواب هستند.در زمان خرید بسته آموزشی دفترچه سوالات رشته مورد نظر شما بدون پاسخ برای شما ارسال میگردد.مگر اینکه یک انتشاراتی سوالات ارشد رشته شما را با جواب کلیدی یا پاسخ تشریحی به چاپ رسانده باشد ما آن کتاب را خریداری کرده و داخل بسته برای شما ارسال میکنیم.

 

  ۲- کد رشته ارشد دانشگاه آزاد فنی - مهندسی طراحی محیط زیست           ۴۰۴۵۶
کد رشته
ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست ۵۰۵۷۰
کد رشته
ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ۵۰۵۷۱
کد رشته ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - منابع ارشد محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی ۵۰۵۶۹    جزوات رشته های بالا هم موجود است

۳-منابع و جزوات دکترای مهندسی محیط زیست دانشگاه سراسری - دکتری نیمه متمرکز:
بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه
سراسری مهندسی محیط زیست شامل:
جزوات و منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای مهندسی محیط زیست(زبان انگلیسی-استعداد تحصیلی-ریاضیات عمومی ۱ و ۲ - معادلات دیفرانسیل-فیزیک عمومی ۱ و ۲) + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - مهندسی محیط زیست(گرایشهای آب و فاضلاب-منابع آب-مواد زائد جامد-آلودگی هوا).
ارسال جزوات و منابع طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان خرید بسته آموزشی نیمه متمرکز توسط شما 

۴-منابع و جزوات دکترای مجموعه زیست شناسی دانشگاه سراسری - دکتری نیمه متمرکز:
بسته منابع آزمون نیمه متمركز دكترای تخصصی دانشگاه
سراسری مجموعه زیست شناسی شامل:
جزوات و منابع آزمون نیمه متمرکز دکترای علوم محیط زیست(زبان انگلیسی-استعداد تحصیلی-ریاضی عمومی ۱ و ۲ - زیست شناسی(جانوری-گیاهی-سلولی و ملکولی) + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز - استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی + نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز -مجموعه زیست شناسی که شامل  ۱۷ رشته میباشد از جمله علوم محیط زیست، مجموعه زیست شناسی دریا و... .ارسال جزوات و منابع طبق اعلام روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان خرید بسته آموزشی نیمه متمرکز توسط شما 

۵- منابع دکتری آزاد مهندسی محیط زیست
بسته آموزشی جزوات دکترای مهندسی محیط زیست گروه فنی و مهندسی
کد رشته مهندسی محیط زیست ۴۰۲۲۷  موجود است.
۱- مواد امتحانی و ضرایب دکتری آزاد مهندسی محیط زیست + بسته آموزشی:
- ریاضیات مهندسی ضریب ۳
- مکانیک حرارت و سیالات ضریب ۲
- آلودگیهای محیط زیست ضریب ۲
دروس انتخابی (انتخاب یک درس از دروس آب و فاضلاب یا آلودگیهای هوا و روشهای کنترل آن)
- آب و فاضلاب ضریب ۲
- آلودگیهای هوا و روشهای کنترل آن ضریب ۲
- زبان عمومی انگلیسی
- زبان تخصصی انگلیسی ضریب ۳
جزوات دکتری مهندسی محیط زیست- دکترای محیط زیست - جزوه های برتر دکترا آزاد
- نمونه سوالات آزمون دکتری مهندسی محیط زیست

برای هر ضریب یک تا شش جزوه در داخل بسته های آموزشی ارشد و دکتری ارسال میگردد.

جزوات کنکوری بصورت تایپی و دستنویس کاملا خوانا میباشند.
با پست پیشتاز ارسال میگردد|حضوری
واریز به حساب|تماس و اعلام مشخصات فیش واریزی|اطلاعات آدرس و کد پستی محل ارسال جزوات.بعد از تکمیل کردن مشخصات واریز جزوات ارسال میگردد.
اگر جزوات فوق در روز واریز آماده باشند همان روز ارسال میگردد.
و اگر جزوات آماده نباشند برای اماده سازی و ارسال ۵ روز زمان برده و  بعد با پست پیشتاز ارسال میگردد.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸       1az4.com[at]gmail.com 

انتقال کارت به کارت (به نام محمد آروین) "در صورت واریز به حساب بانک تات مراحل آماده سازی و ارسال سریع انجام گرفته و نسبت به مبلغ خرید شما تخفیف قائل خواهیم شد"

نام بانک شماره کارت
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۲۸۰۰۵۲۲۵۳۲
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک پاسارگاد ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۴۴۲۵۸۸
بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۲۳۳۳۶۳۲۹۹
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶

مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - هوا
مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - منابع آب
مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - هوا                        ۴۱۴۰۵ 
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - منابع آب                 ۴۱۴۰۱ 
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست - آب و فاضلاب           ۴۱۴۰۲
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی شیمی-مهندسی محیط زیست      ۴۰۲۵۹
منابع ارشد دانشگاه آزاد فنی - مهندسی طراحی محیط زیست           ۴۰۴۵۶
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست ۵۰۵۷۰ 
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین ۵۰۵۷۱
منابع ارشد دانشگاه آزاد مهندسی کشاورزی - محیط زیست گرایش زیستگاهها و تنوع زیستی ۵۰۵۶۹
منابع ارشد دانشگاه آزاد محیط زیست دریا - علوم پایه                      ۳۰۶۱۱
منابع ارشد دانشگاه سراسری علوم محیط زیست-علوم پایه             ۱۲۱۵*    
منابع دکتری دانشگاه آزاد مهندسی محیط زیست -فنی و مهندسی  ۴۰۲۲۷  
فروش جزوات ارشد دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات
فروش جزوات ارشد دانشگاه سراسری  - جزوات دکتری محیط زیست آزاد و نیمه متمرکز محیط زیستطراحان سئوالات اولین کنکور دکتری:

 

نوع مطلب :مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه فنی-مهندسی،دکتری گروه فنی-مهندسی ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

طراحان سئوالات اولین کنکور دکتری
اساتید طراح سوال دکتری نیمه متمرکز ۱۳۹۰
اسامی اساتید طراح سوال کنکور دکتری نیمه متمرکز ۹۰

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور که در حاشیه برگزاری اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 گفت:

وی در تشریح جمع آوری و انتخاب سئوالات آزمون نیمه متمرکز دکتری گفت: از کلیه دانشگاهها خواستیم سئوالات را طرح و ارسال کنند. سپس گروه دیگری از میان سئوالات ارسال شده اقدام به انتخاب کرده سپس فرآیند انتخاب سئوال شروع شد.
طباطبایی افزود: اساتیدی که از نظر خود دانشگاه مورد تأیید هستند مرحله اول طراحی سئوالات را انجام دادند و پس از اینکه سئوالاتشان را به مرکز آزمون سازی سازمان سنجش آموزش کشور ارسال کردند مرحله Sorting (دسته بندی) آغاز شد.
طی مکاتبات جداگانه ای از تعدادی از اساتید از کل کشور خواسته شد از میان این سئوالات، تعداد مشخصی را انتخاب کنند. تعداد این اساتید برای رشته های مختلف فرق می کند اما حداقل برای هر گرایش 20 استاد دعوت شدند و برای هر درس هم حداقل 2 یا 3 استاد باید باشند.

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸                   1az4.com[at]gmail.com منابع دکتری علوم دامی :

 

نوع مطلب :مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی،منابع دکترا،آزمون منابع ،مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه فنی-مهندسی،دکتری گروه فنی-مهندسی ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

منابع دکتری علوم دامی
منابع دکتری فیزیولوژی دام
منابع دکتری تغذیه دام
منابع دکتری اصلاح نژاد دام
منابع دکتری تغذیه دام(دام و طیور)
منابع دکتری تغذیه نشخواركنندگان
منابع دکتری تغذیه طیور
منابع دکتری ژنتیك و اصلاح دام كمّی
منابع دکتری ژنتیك و اصلاح دام كیفی
منابع جزوات دکترای علوم دام
سوالات ارشد علوم دام
سوالات دکتری علوم دام

فروش منابع دکتری ۹۰ مخصوص آزمون دکتری ۹۰ در آذرماه ۱۳۹۰
فروش جزوات و منابع دکتری ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی-مخصوص آزمون دکتری۹۱ در زمستان ۱۳۹۰
منابع دکتری نیمه متمرکز ۱۳۹۰
منابع دکتری نیمه متمرکز آذرماه ۱۳۹۰
منابع دکتری سراسری
منابع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه بااصلاحات دفترچه راهنمای ثبت ‌نام آزمون دکتری نیمه متمرکز ۱۳۹۰
در تاریخ 1389/12/01
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

اصلاحات مربوط به مواد امتحانی:
اصلاح درس 4 از مواد امتحانی رشته علوم دامی (كد 2409): داوطلبان باید به انتخاب خود یكی از دروس باغبانی عمومی – زراعت عمومی یا دامپروری عمومی – زراعت عمومی را امتحان بدهد.

علوم دامی (فیزیولوژی دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام، تغذیه دام (دام و طیور)، تغذیه نشخواركنندگان، تغذیه طیور، ژنتیك و اصلاح دام كمّی، ژنتیك و اصلاح دام كیفی)

 

علوم دامی

1- زبان انگلیسی

2- استعداد تحصیلی

3- آمار و احتمالات- طرح و آزمایش­های كشاورزی

4- باغبانی عمومی- زراعت عمومی

دکتری سراسری - منابع و جزوات دکتری سراسری علوم دامی ،دکتری علوم دام:
جزوات و جزوه زبان انگلیسی
جزوات و جزوه زبان تافل
جزوات و جزوه زبان عمومی
جزوات و جزوه استعداد تحصیلی
جزوات و جزوه آمار و احتمالات
جزوات و جزوه طرح و آزمایش­های كشاورزی
جزوات و جزوه باغبانی عمومی
جزوات و جزوه زراعت عمومی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته

جزوات دکتری علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان ‏
منابع دکتری علوم دامی - اصلاح نژاد‎ ‎دام‎‏  ‏
منابع دکتری علوم دامی - فیزیولوژی تولید مثل

دکتری آزاد - مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی(phd) با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:
دکتری  علوم  دام - تغذیه دام
کد رشته ۵۰۳۳۵
دکتری آزاد تغذیه دام
جزوات و جزوه تغذیه دام
جزوات و جزوه بیوشیمی
جزوات و جزوه تغذیه نشخوارکنندگان
جزوات و جزوه فیزیولوژی
جزوات و جزوه تغذیه طیور
جزوات و جزوه آمار و طرح آزمایشها
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوات و جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته

دکتری آزاد - مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی(phd) با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:
دکتری رشته علوم دام - اصلاح نژاد دام
کد رشته ۵۰۳۳۶
دکتری رشته اصلاح نژاد دام
جزوات و جزوه بیوشیمی
جزوات و جزوه ژنتیک جمعیت و کمی
جزوات و جزوه فیزیولوژی
جزوات و جزوه اصلاح نژاد دام
جزوات و جزوه روشهای پیشرفته اماری
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوات و جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته


دکتری آزاد - مواد امتحانی دوره دکتری تخصصی(phd) با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:
دکتری رشته علوم دامی –
فیزیولوژی تولید مثل
کد رشته ۵۰۳۳۶
دکتری رشته فیزیولوژی تولید مثل
جزوات و جزوه تغذیه تکمیلی
جزوات و جزوه آمارو طرح آزمایشات
جزوات و جزوه بیوشیمى تکمیلى
جزوات و جزوه فیزیولوژى تولید مثل
جزوات و جزوه هورمون شناسی و غدد داخلی
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوات و جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته

کارشناسی ارشد – ۱۳۰۹ - ارشد مهندسی کشاورزی-علوم دامی ،پرورش و تولید طیور :
زبان عمومی و تخصصی
جزوات و جزوه ژنتیك و اصلاح دام
جزوات و جزوه طرح آزمایشهای كشاورزی
جزوات و جزوه بیوشیمی
جزوات و جزوه تغذیه دام 
جزوات و جزوه پرورش دام وطیور
جزوات و جزوه آناتومی و فیزیولوژی دام
جزوات و جزوه زبان تخصصی انگلیسی
جزوات و جزوه زبان عمومی انگلیسی
جزوات و جزوه + کتابهای مهم + سوالات آزمون سالهای گذشته  "ارشد علوم دام"

جزوات و منابع دکتری دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی هردو موجود می‌باشد.
جزوات و منابع دکتری دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی هردو موجود می‌باشد.
جزوات و منابع ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی
هردو موجود می‌باشد.
جزوات و منابع ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی هردو موجود می‌باشد.

برای جزوات بالا منابع دکتری دانشگاه آزاد از هر مورد ۱تا۶ جزوه ارسال میشود.شامل جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران و علوم تحقیقات که بصورت تایپ و دستنویس کاملا خوانا میباشند+سوالات آزمون رشته مورد نظر شما+کتب مهم و تاثیر گذار در آزمون+بعضی رشته ها دارای نکات کلیدی و مهم.

برای جزوات بالا جزوات نیمه متمرکز سراسری از هر مورد ۱تا۶ جزوه ارسال میشود.شامل جزوات اساتید مهم و تاثیر گذار دانشگاه تهران،دانشگاههای تهران و موسسات تهران که بصورت تایپ و دستنویس کاملا خوانا میباشند.

توجه: داوطلبین گرامی این لیست (منابع دکتری نیمه متمرکز) طبق آخرین تغییرات سازمان سنجش در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ تنظیم شده است(اولین تغییر درتاریخ ۲۲/۰۹/۱۳۸۹ و دومین  ۲۸/۱۰/۸۹) اما شما در هر تاریخی/زمانی با ما تماس گرفته و درخواست جزوات این رشته و رشته های دیگر را می نمائید جزوات و منابع طبق آخرین تغییرات/موادامتحانی/ضرایب درسی درتاریخی که با ما تماس گرفته اید برای شما ارسال میگردد.

جزوات ارشد دانشگاه سراسری شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذار این رشته در دانشگاههای معتبر برای قیمت و لیست جزوات تماس بگیرید.
جزوات ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات شامل جزوات اساتید طراح سوال وتاثیر گذار این رشته در دانشگاههای معتبر برای قیمت و لیست جزوات تماس بگیرید.

وی‍ژگیهای بارز جزوات پی اچ دی آزمون     چرا پی اچ دی آزمون؟      www.PhdAzmoon.com
نحوه خرید جزوات و منابع دکتری و شماره حساب جهت واریز ،روال كار فروشگاه 

شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع و جزوات دکتری،ارشد،کاردانی به کارشناسی:
۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  
تماس تلفنی
۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸   تماس تلفنی | ارسال اس ام اس
۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶   تماس تلفنی
۰۲۸-۲۲۲۲۵۰۴۷  دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸                   1az4.com[at]gmail.com 

راهنمای خرید منابع و جزوات :
۱- دریافت قیمت
۲- واریز مبلغ به شماره حساب
۳- اطلاع دادن آدرس پستی

شماره تماس مدیریت ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ ,شماره تماس خرید منابع ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶ ,شماره تماس خرید منابع واقع در غرب کشور ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸ ,شماره تماس دفتر ۲۲۲۲۵۰۴۷ - ۰۲۸

شماره حساب و کارت به کارت خرید منابع ارشد ۱۳۹۰:
انتقال کارت به کارت (به نام مهندس آروین Mohammad Arvin ):
بانک تات ۶۳۶۲۱۴۱۰۰۰۰۲۴۷۰۴
بانک صادرات ۶۰۳۷۶۹۱۸۰۰۲۶۷۲۹۶
بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۱۵۵۱۷۴۶۱۲
بانک سامان ۶۲۱۹۸۶۱۲۱۰۴۳۵۱۳۶
بانک ملت ۶۱۰۴۳۳۷۰۰۶۲۵۳۱۰۶
بانک کشاورزی ۶۰۳۷۷۰۱۰۳۹۷۶۸۳۷۶
واریز نقدی به یکی از حسابهای زیر (بنام مهندس آروین Mohammad Arvin):
بانک صادرات ۰۳۱۱۰۵۳۱۹۸۰۰۷
بانک سامان ۱-۱۰۴۳۵۱۳-۲۴-۹۲۰۱
بانک کشاورزی ۴۴۳۵۹۲۲۳۱منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی،منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی:

 

نوع مطلب :منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی،منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی 1390 ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد باغبانی 
منابع تکمیلی ارشد باغبانی،منابع برتر ارشد باغبانی،جزوه ارشد باغبانی،جزوه های ارشد باغبانی
بسته های آموزشی،منابع مرجع،جزوات طبقه بندی شده ، منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی
جزوات برتر کارشناسی ارشد علوم باغبانی
منابع رتبه یکی های ارشد کشاورزی و منابع طبیعی
کنکور کارشناسی ارشد ۱۳۹۰،ارشد ۱۳۸۹،کنکور۱۳۹۰
دانشگاه آزاد اسلامی: آزمون ارشد آزاد باغبانی کد ۵۰۵۰۴ ، علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی،ادویه ای و نوشابه ای کد ۵۰۲۳۰ ،علوم باغبانی گرایش میوه کاری کد ۵۰۲۳۱ ،علوم و تکنولوژی بذر کد ۵۰۲۳۵ ،مهندسی تولیدات گیاهی-تولید محصولات باغی کد ۵۰۳۳۷

محتویات بسته آموزشی علوم باغبانی:
* گیاهشناسی و خاکشناسی (ضریب ۲) در کنکور کارشناسی ارشد :  راهنمای درس گیاهشناسی:گیاهشناسی عمومی ،گیاهشناسی سیستماتیک و مورفولوژیک
۱-  گیاه شناسی   ۳۸۵صفحه (کد ۱۹۳/۱ب) شامل:
ریخت شناسی اندامهای رویشی و زایشی  دکتر شهریار سعیدی
مورفولوژی                      دکتر شهریار سعیدی
اصول رده بندی گیاهی      شهریار سعیدی
سیستماتیک  گیاهی       دکتر وزوایی       دانشگاه تهران
سیستماتیک گیاهی        دکتر شهریار سعیدی
خلاصه نویسی و سیستماتیک و موفولوژیک و تصاویر کمکی و مفید
** سیستماتیک گیاهی      مهندس بقایی  دانشگاه تهران               ۱۰۲ صفحه(کد:۰۰۵۱/ب)
** سیستماتیک گیاهان زراعی و زینتی  محمد صانعی شریعت پناهی۱۲۲صفحه (کد:۰۰۶۱/ب)
** سیستماتیک گیاهی   دکتر اکبر حجت جلالی
** گیاهشناسی ۲و۱   دکتر ناظری   دانشگاه تهران  ۱۲۴صفحه دستنویس    (کد:۰۰۶۲/ب)
** گیاهشناسی  عمومی  خانم دکتر روح انگیز نادری د. تهران ۱۵۲صفحه تایپ (کد:۰۰۷۶/ ب)

راهنمای درس خاکشناسی:خواص فیزیکی خاک- روابط آب و خاک و گیاه- فصل اول کلیات خاکشناسی ،شیمی خاک- کانی شناسی خاک- عناصر غذایی خاک- بیولوژی خاک

۲- خاکشناسی          دکتر کسرایی   دانشگاه  تبریز        ۱۹۰ صفحه  (کد ۹۵/۲ب)
** خاکشناسی عمومی  دیباگران تست ارشد باغبانی ۲۶۸صفحه انتخابی(از کتابفروشی ها میتوایند خریداری کنید) (کد۰۰۱۳۴/ب)


ادامه مطلب

مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی،منابع دکترا،آزمون منابع:

 

نوع مطلب :مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی،منابع دکترا،آزمون منابع ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی
شامل کلیه بسته سوالات آزمونهای رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی
مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی
جزوات و منابع کارشناسی ارشد ،خرید جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی
سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی و کلیه رشته های دانشگاهی
سوالات  آزمون دکتری و ارشد کلیه رشته ها


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3101
 - علوم و تحقیقات تهران
- تاکستان
- تبریز
- علوم و تحقیقات خوزستان
 1- فیزیولوژی گیاهان زراعی
 2- زبان تخصصی انگلیسی
 3- اکولوژی گیاهان زراعی
 4- طرح آزمایشهای کشاورزی
 5- گیاهان علوفه ای و صنعتی
 6- تکنولوژی بذر
 7- غلات و دیم کاری
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2 2
 مرکز جزوات و سوالات آزمون و منابع کارشناسی ارشد و دکتری کشاورز تنها - مهندس آروین  Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com

 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم مرتع
علوم مرتع

 3160
علوم و تحقیقات تهران
 1- تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مراتع ( مرتع داری ، اصلاح مرتع )
 2- تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی ( مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه ها)
 3- جامعه شناسی گیاهی ( شناسیایی گیاهان مرتعی )

 4- هیدرولوژی مرتع
 5- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   4-4-2-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مهندسی منابع آب ( هیدرولوژی)
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
مهندسی منابع آب
(هیدرولوژی)
 3013
علوم و تحقیقات تهران
 1- ریاضیات
 2- آمار و احتمالات
 3- هیدرولیک و منابع آب
 4- زمین شناسی
 5- اقتصاد ریاضی
6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-3-2-2-3-2


ادامه مطلب

مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه فنی-مهندسی،منابع دکترا و ارشد فنی مهندسی کلیه رشته ها:

 

نوع مطلب :مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه فنی-مهندسی،دکتری گروه فنی-مهندسی ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی , خرید جزوات ارشد صنایع غذایی 09191812812

فروش مجموعه سوالات آزمون دکتری گروه فنی مهندسی

مجموعه سوالات آزمون دکتری علوم انسانی

مجموعه سوالات آزمون دکتری هنر و معماری

مجموعه سوالات آزمون دکتری دامپزشکی

مجموعه سوالات آزمون دکتری علوم پایه

مجموعه سوالات آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات دفترچه آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی  Phdazmoon.com

نمونه سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد  Alonefarmer.ir 

منایع کارشناسی ارشد و جزوات ارشد کشاورزی و منابع طبیعی Alonefarmer.ir

کلیه رشته های کارشناسی ارشد و منابع دکتری موجود میباشد

دکتری گروه فنی-مهندسی
شامل کلیه بسته سوالات آزمون های رشته های گروه فنی و مهندسی
مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه فنی-مهندسی

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
 1111
علوم و تحقیقات تهران
مکانیک محیط های پیوسته
روش محاسبات عددی و مکانیک
سیالات محاسباتی CFD
دینامیک سیالات پیشرفته
انتقال حرارت پیشرفته
ترمودینامیک پیشرفته
ریاضیات
زبان تخصصی
ضرایب به ترتیب --> 1-1-1-1-1-2-1
 


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی جامدات
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88


ادامه مطلب

  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2  


منابع ارشد کشاورزی و منابع طبیعی کشور ۱۳۹۱ پنجشنبه 31 شهریور 1390
منابع ارشد کشاورزی و منابع طبیعی کشور ۱۳۹۱ پنجشنبه 31 شهریور 1390
منابع ارشد علوم دامی 91 سه شنبه 8 شهریور 1390
منابع ارشد باغبانی 91 سه شنبه 8 شهریور 1390
منابع ارشد اگرواکولوژی پنجشنبه 3 شهریور 1390
منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست آب و فاضلاب , منابع کارشناسی ارشد آب و فاضلاب یکشنبه 2 مرداد 1390
منابع ارشد آزاد مهندسی محیط زیست منابع آب , منابع کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست یکشنبه 2 مرداد 1390
طراحان سئوالات اولین کنکور دکتری: سه شنبه 6 اردیبهشت 1390
منابع دکتری علوم دامی : دوشنبه 5 اردیبهشت 1390
منابع آزمون کارشناسی ارشد باغبانی،منابع کنکور کارشناسی ارشد باغبانی: پنجشنبه 14 مرداد 1389
مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی،منابع دکترا،آزمون منابع: چهارشنبه 16 تیر 1389
مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه فنی-مهندسی،منابع دکترا و ارشد فنی مهندسی کلیه رشته ها: چهارشنبه 16 تیر 1389
اصول طراحی کارخانه صنایع غذایی(قسمت اول): جمعه 11 تیر 1389
نمونه سوالات سالهای گذشته،نمونه سوالات آزمون دکتری: شنبه 22 خرداد 1389
نمونه سوالات سالهای گذشته،نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد : شنبه 22 خرداد 1389
لیست آخرین پستها