تبلیغات
منابع ارشد صنایع غذایی 97 |منابع آزمون ارشد صنایع غذایی|جزوات صنایع غذایی|خرید منابع ارشد صنایع غذایی - مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی

 

نوع مطلب :مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد  ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی 95-96 خرید جزوات ارشد صنایع غذایی ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی
شامل کلیه بسته سوالات آزمونهای رشته های گروه کشاورزی و منابع طبیعی
مجموعه سوالات آزمون دكتری تخصصی دانشگاه آزاد - دکتری گروه کشاورزی و منابع طبیعی
جزوات و منابع کارشناسی ارشد ،خرید جزوات کارشناسی ارشد کشاورزی
سوالات تست آزمون کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی و کلیه رشته های دانشگاهی
سوالات  آزمون دکتری و ارشد کلیه رشته ها


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 93
زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3101
 - علوم و تحقیقات تهران
- تاکستان
- تبریز
- علوم و تحقیقات خوزستان
 1- فیزیولوژی گیاهان زراعی
 2- زبان تخصصی انگلیسی
 3- اکولوژی گیاهان زراعی
 4- طرح آزمایشهای کشاورزی
 5- گیاهان علوفه ای و صنعتی
 6- تکنولوژی بذر
 7- غلات و دیم کاری
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2 2
 مرکز جزوات و سوالات آزمون و منابع کارشناسی ارشد و دکتری کشاورز تنها Alonefarmer.ir / Alonefarmer.blogfa.com / Alonefarmer.mihanblog.com

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم مرتع
علوم مرتع

 3160
علوم و تحقیقات تهران
 1- تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مراتع ( مرتع داری ، اصلاح مرتع )
 2- تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی ( مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه ها)
 3- جامعه شناسی گیاهی ( شناسیایی گیاهان مرتعی )

 4- هیدرولوژی مرتع
 5- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   4-4-2-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مهندسی منابع آب ( هیدرولوژی)
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
مهندسی منابع آب
(هیدرولوژی)
 3013
علوم و تحقیقات تهران
 1- ریاضیات
 2- آمار و احتمالات
 3- هیدرولیک و منابع آب
 4- زمین شناسی
 5- اقتصاد ریاضی
6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-3-2-2-3-2

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مهندسی آبیاری - سازه های آبی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
سازه های آبی
 3012
 علوم و تحقیقات تهران
 علوم و تحقیقات خوزستان
 1- ریاضیات
 2- مکانیک خاک
 3- هیدرولوژی
 4-طراحی سیستم های آبیاری
 5- ساختمان های توزیع و انتقال آب
 6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-2-2-3-3-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88 بجز سال 83
مکانیک ماشینهای کشاورزی
 3140
 علوم و تحقیقات تهران
 1- طراحی ماشین های کشاورزی
 2- روش های ابزار واندازه گیری
 3- آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی
 4- ریاضیات
 5- مقاومت مصالح
 6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   3-2-2-2-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
شامل 5 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 84 الی 88
مکانیزاسیون کشاورزی
 3180
علوم و تحقیقات تهران
 1- آزمون و ارزیابی ماشین های کشاورزی
 2- انتخاب و کاربرد ماشین های کشاورزی
 3- تحلیل سیستم های مکانیزه کشاورزی
 4- مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی
 5- ضایعات و بازیافت مواد کشاورزی
 6- ابزار و اندازه گیری
 7- انتقال مواد کشاورزی
 8- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   2-2-2-2-1-1-1-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری محیط زیست
شامل 6دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88 بجز سال 86 و 84
محیط زیست
3115
علوم و تحقیقات تهران
1- زبان تخصصی انگلیسی
2- اکولوژی منابع طبیعی و حیات وحش
3- آزمایش سرزمین
4- آلودگی های محیط زیست (هوا ،آب،صدا، مواد زائد جامد، پرتوها )
5-  ارزیابی اثرات توسعه
ضرایب >>>>   3-2-2-2-2


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری آبیاری و زهکشی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
آبیاری و زهکشی
 3011
علوم و تحقیقات تهران
 1- ریاضیات
 2- سیستم های آبیاری
 3- مهندسی زه کشی
 4- هیدرولیک و هیدرولوژی
 5- رابطه آب و خاک و گیاه
 6- زبان تخصصی انگلیسی
ضرایب >>>>  2-3-3-2-3-1
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری اقتصاد کشاورزی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
اقتصاد کشاورزی
 3020
 علوم و تحقیقات تهران
 1- اقتصاد خرد
 2- اقتصاد کلان
 3- اقتصاد سنجی
 4- مدیریت کشاورزی و سیاست و توسعه
 5- اقتصاد ریاضی
 6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-1-2-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری اصلاح نژاد دام
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
اصلاح نژاد دام
 3132
علوم و تحقیقات تهران
1- ژنتیک جمعیت و کمی
2- اصلاح نژاد دام
3- روش های پیشرفته آماری
4- بیو شیمی
5- فیزیولوژی
6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>    3-3-3-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری اصلاح نباتات
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
اصلاح نباتات
 3150
 علوم و تحقیقات تهران
1- ژنتیک کمی
2- زبان تخصصی
3- اصلاح نباتات تکمیلی
4- ژنتیک عمومی و تکمیلی
5- اصول اصلاح نباتات
6- آمار و بیومتری
7- طرح آزمایشات
8- اصلاح نباتات خصوصی
9- زراعت
10- سیتوژنتیک
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2-2-1-1-1
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری بیماری شناسی گیاهی
شامل 6 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 83 الی 88
بیماری شناسی گیاهی
3040
علوم و تحقیقات تهران
1-بیماری های قارچی گیاهان
2- بیماری های پرو کاریونی گیاهان
3- بیماری های ویروسی گیاهان
4- بیماری های نمائدی گیاهان
5- اصول و روشهای مبارزه با بیماری های گیاهی
6- قارچ شناسی
7- پروکاریونهای بیماریزا در گیاهان
8- ویروس شناسی
9- روشهای آماری در کشاورزی
10 – زبان تخصصی
ضرایب >>>>  4-4-4-4-4-3-3-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری توسعه کشاورزی
شامل 5 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 84 الی 88
توسعه کشاورزی
 3052
علوم و تحقیقات تهران
1- توسعه کشاورزی
2- توسعه اقتصادی
3- ترویج و توسعه روستایی
4- آمار اجتماعی
5- ارزشیابی پروژه
6- مبانی سیاست گذاری توسعه کشاورزی
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   3-2-2-2-1-2-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری ترویج و آموزش کشاورزی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
ترویج و آموزش کشاورزی
3051
 علوم و تحقیقات تهران
1-ترویج کشاورزی
2- آموزش کشاورزی
3- آموزشهای مستمر
4- جامعه شناسی توسعه
5- آمار اجتماعی
6- مدیریت برنامه های ترویجی و آموزشی
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  3-3-1-1-2-2-3


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری حشره شناسی کشاورزی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
حشره شناسی کشاورزی
 3080
علوم و تحقیقات تهران
اراک
1- سیستماتیک جشرات و سایر جانوران
2- مورفولوژی حشرات
3- فیزیولوژی حشرات
4- اکولوژی حشرات
5- رفتارشناسی حشرات
6- روشهای مبارزه و مدیریت کنترل آفات
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   4-3-3-3-3-3-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری خاکشناسی – فیزیک و حفاظت خاک
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
خاکشناسی – فیزیک و حفاظت خاک
 3092
علوم و تحقیقات تهران
1- فیزیک خاک
2- کانی های رس
3- رایطه آب و خاک و گیاه
3- فرسایش و حفاظت خاک
5- ریاضیات
6- زبان انگلیسی
کلیه دروس با ضریب یک می باشد
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری خاکشناسی – پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
خاکشناسی – پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک
3091
علوم و تحقیقات تهران
خوراسگان
پیدایش و رده بندی خاک
2- کانی های رس
3- ارزیابی تناسب اراضی
4- رابطه آب و خاک و گیاه
5- ژئومورفولوژی
6- زبان انگلیسی
کلیه دروس با ضریب یک می باشد
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری خاکشناسی – شیمی و حاصلخیزی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
خاکشناسی – شیمی و حاصلخیزی
3090
علوم و تحقیقات خوزستان
خوراسگان
1- شیمی خاک
2- خاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
3- شیمی معدنی
4- بیولوژی خاک
5- رابطه آب و خاک و گیاه
6- زبان انگلیسی
کلیه دروس با ضریب یک می باشد
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری زراعت – اکولوژی کشاورزی
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
 3101
 علوم و تحقیقات تهران
تاکستان
تبریز
علوم و تحقیقات خوزستان
1- فیزیولوژی گیاهان زراعی
2- زبان تخصصی انگلیسی
3- اکولوژی گیاهان زراعی
4- طرح آزمایشهای کشاورزی
5- گیاهان علوفه ای و صنعتی
6- تکنولوژی بذر
7- غلات و دیم کاری
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
زراعت فیزیولوژی گیاهان زراعی
3101
علوم و تحقیقات تهران
تاکستان
تبریز
علوم و تحقیقات خوزستان
1- فیزیولوژی گیاهان زراعی
2- زبان تخصصی انگلیسی
3- اکولوژی گیاهان زراعی
4- طرح آزمایشهای کشاورزی
5- گیاهان علوفه ای و صنعتی
6- تکنولوژی بذر
7- غلات و دیم کاری
ضرایب >>>>   3-3-3-2-2-2-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری شیلات
شامل 7 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 82 الی 88
شیلات
3110
علوم و تحقیقات تهران
1- تکثیر و پروزش آبزیان (کلی و عمومی)
2- تکنولوژی صید و بهره برداری
3- تکنولوژی عمل آوری فرآورده های دریایی
4- زبان تخصصی
5- هیدروشیمی
ضرایب >>>>   3-2-2-3-2
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم مرتع
علوم مرتع
3160
علوم و تحقیقات تهران
1- تجزیه و تحلیل روش های اندازه گیری و ارزیابی مراتع ( مرتع داری ، اصلاح مرتع )
2- تجزیه و تحلیل اکوسیستم های مرتعی ( مسائل اقتصادی و اجتماعی حوزه ها)
3- جامعه شناسی گیاهی ( شناسیایی گیاهان مرتعی )
4- هیدرولوژی مرتع
5- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   4-4-2-2-3


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
علوم و مهندسی آبخیزداری
3170
علوم و تحقیقات تهران
1- حفاظت خاک
2- مدیریت حوزه های آبخیز
3- هیدرولوژی
4- ژئومورفولوژی
5- کنترل سیلاب و مدیریت منابع آب
6- برف و بهمن
7- سازنده های دوران چهارم
8- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   1-1-1-1-3-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم و صنایع چوب
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
علوم و صنایع چوب
3070
علوم و تحقیقات تهران
1- حفاظت و اصلاح چوب
2- تئوری های خشک کردن چوب
3- فرایند های صنایع چوب
4- اقتصاد تولید چوب
5- وسایل و روشهای اندازه گیری در صنایع چوب
6- مدیریت و حسابداری صنایع چوب
7- روش تحقیق
8- شناخت چوبهای تجارتی جهان
9- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   کلیه دروس با ضریب یک می باشد
 


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم و صنایع غذایی
شامل 6 دوره از سوالات آزمون های برگزار شده ازسال 83 الی 88
علوم و صنایع غذایی
3120
علوم و تحقیقات تهران
سبزوار
1- اصول مهندسی صنایع غذایی
2- اصول نگهداری مواد غذایی
3- شیمی مواد غذایی
4- میکروبیولوژی مواد غذایی
5- میکروبیولوژی صنعتی با بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
6- تکنولوژی صنایع غذایی
7- زبان تخصصی انگلیسی
ضرایب >>>>   2-3-3-3-3-2-3


مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم باغبانی
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
علوم باغبانی
3030
علوم و تحقیقات تهران
1- فیزیولوژی گیاهی و مواد تنظیم کننده رشد گیاهی
2- میوه کاری
3- سبزی کاری و گلکاری
4- تکثیر گیاهان و ر
5- تغذیه گیاهان در باغبانی
6- گیاه شناسی و اصلاح نباتات در باغبانی
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>  2-2-3-2-3-2-3
 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم جنگل( جنگلداری)
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
علوم جنگل
3060
علوم و تحقیقات تهران
1- جنگلداری و اندازه گیری جنگل
2- جنگل شناسی
3- اکولوژی جنگل
4- علوم و مهندسی جنگل
5- حمایت و بهداشت جنگل
6- اقتصاد ،مدیریت و سیاست جنگل
7- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   3-3-3-2-3-2-3

 

مجموعه سوالات آزمون دکتری تخصصی دانشگاه آزاد ،سوالات آزمون دکتری علوم دامی - تغذیه دام
شامل 8 دوره سوالات آزمون های برگزار شده از سال 81 الی 88
تغذیه دام
3131
علوم و تحقیقات تهران
شبستر
1- بیوشیمی
2- تغذیه نشخوار کنندگان
3- فیزیولوژی
4- تغذیه طیور
5- آمار و طرح آزمایشها
6- زبان تخصصی
ضرایب >>>>   2-3-2-3-2-3

www.PHDazmoon.com

Phdazmoon.com 

    سوالات و جزوات دکتری - دکترا   

 سوالات آزمون ها و منابع دکترا/دکتری دانشگاه سراسری و آزاد اسلامی 

بزرگترین مرکز فروش مجموعه سوالات کنکور،کتب،تست و جزوات کاردانی - کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری - دکترا تخصصی (Ph.D) - فنی و حرفه ای - کاردانش - تافل دکتری با جواب و ترجمه - سوالات تست پیام نور - سوالات تست دانشگاه آزاد اسلامی - سوالات تست دکتری رشته های کشاورزی و کلیه رشته ها و گرایشها   Alonefarmer.blogfa.com  / Alonefarmer.ir

تهیه جزوات درسی اساتید و دانشگاههای معروف کشور (شیراز، تهران، اصفهان، تبریزومشهد و ...) بعنوان مهمترین منبع كمك درسی و آمادگی كنكور، یكی از علاقه مندی های دانشجویان رشته های مختلف می باشد. 
فراهم آوردن امكان دسترسی آسان و كم هزینه با ایجاد كتابخانه تخصصی جزوه های دانشگاهی با كیفیت مناسب از اهداف گروه آموزشی ما می باشد.(تاسیس  ۲۱ آذر ماه ۱۳۸۴)

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )