تبلیغات
منابع ارشد صنایع غذایی 97 |منابع آزمون ارشد صنایع غذایی|جزوات صنایع غذایی|خرید منابع ارشد صنایع غذایی - نمونه سوالات سال های گذشته نمونه سوالات آزمون دکتری

نمونه سوالات سال های گذشته نمونه سوالات آزمون دکتری

 

نوع مطلب :نمونه سوالات آزمون دکتری کلیه رشته ها ،

نوشته شده توسط:منابع ارشد صنایع غذایی 95-96 خرید جزوات ارشد صنایع غذایی ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

•3011 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - آبیاری و زهکشی
•3013 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - مهندسی منابع آب
•3020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
•3030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم باغبانی
•3040 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
•3051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
•3052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - توسعه کشاورزی
•3060 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم جنگل
•3070 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع چوب
•3080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
•3090 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - شیمی و حاصل خیزی خاک
•3091 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
•3101 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
•3102 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - اکولوژی کشاورزی
•3110 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - شیلات
•3120 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
•3131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - تغذیه دام
•3132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نژاد دام
•3150 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نباتات
•3160 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم مرتع
•3170 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و مهندسی آبخیزداری

•1010 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی انرژی
•1021 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی برق - الکترونیک
•1022 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی برق - قدرت
•1023 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی برق - کنترل و سیستم
•1024 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی برق - مخابرات
•1031 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
•1032 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی پزشکی - بیو مکانیک
•1033 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی پزشکی - بیو مواد
•1040 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی شیمی
•1051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی صنایع - برنامه ریزی و مدیریت تولید
•1052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی صنایع - تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
•1061 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی عمران - سازه
•1062 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی عمران - آب
•1063 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی عمران - خاک
•1071 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
•1072 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی کامپیوتر - سیستمهای نرم افزاری
•1073 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
•1080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی معدن - کلیه گرایشها
•1101 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی متالوژی و مواد - کلیه گرایشها
•1111 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
•1112 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
•1121 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی
•1122 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی نساجی - شیمی نساجی
•1131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی هسته ای - مهندسی انرژی هسته ای
•1132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی هسته ای - مهندسی پرتو پزشکی
•1141 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مهندسی هوافضا - کلیه گرایشها
•2010 - نمونه سوالات آزمون دکتری - آمار
•2020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی دریا - جانواران دریا
•2021 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی دریا - بوم شناسی دریا
•2030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی کاربردی - تحقیق در عملیات
•2031 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی کاربردی - آنالیز عددی
•2032 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی - هندسی توپولوژی
•2033 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی - جبر
•2034 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ریاضی - آنالیز
•2051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - زمین شناسی اقتصادی
•2052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - پترولوژی
•2053 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - فسیل شناسی و چینه شناسی
•2054 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
•2055 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زمین شناسی - تکتونیک
•2061 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - فیزیولوژی جانوری
•2062 - نمونه سوالات آزمون دکتری - علوم جانوری - تکوینی
•2063 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - میکروبیولوژی
•2064 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
•2065 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی
•2066 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - سلولی و مولکولی
•2067 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - ژنتیک مولکولی
•2068 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زیست شناسی - سیستماتیک گیاهی
•2069 - نمونه سوالات آزمون دکتری - بیوشیمی
•2070 - نمونه سوالات آزمون دکتری - بیوفیزیک
•2081 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی فیزیک
•2082 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی تجزیه
•2083 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی آلی
•2084 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی معدنی
•2085 - نمونه سوالات آزمون دکتری - شیمی - شیمی کاربردی
•2102 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فیزیک - اتمی و مولکولی
•2103 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فیزیک - ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
•2111 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فیزیک دریا
•2112 - نمونه سوالات آزمون دکتری - هواشناسی
•2121 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ژئوفیزیک - کلیه گرایش ها
•2512 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی
•2513 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - میکروبیولوژی دامپزشکی
•2514 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بهداشت و بیماری آبزیان
•2516 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - انگل شناسی دامپزشکی
•2517 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - قارچ شناسی دامپزشکی
•2518 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
•2519 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - رادیولوژی دامپزشکی
•2520 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
•2521 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای کوچک
•2522 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - بهداشت و بیماری طیور
•2524 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - مامایی و بیماریهای تولید مثل دام
•2525 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - فارماکولوژی دامپزشکی
•2526 - نمونه سوالات آزمون دکتری - دامپزشکی - فیزیولوژی دامپزشکی
•3011 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - آبیاری و زهکشی
•3013 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - مهندسی منابع آب
•3020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
•3030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم باغبانی
•3040 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
•3051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
•3052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - توسعه کشاورزی
•3060 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم جنگل
•3070 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع چوب
•3080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
•3090 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - شیمی و حاصل خیزی خاک
•3091 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - خاک شناسی - پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
•3101 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
•3102 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - زراعت - اکولوژی کشاورزی
•3110 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - شیلات
•3120 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
•3131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - تغذیه دام
•3132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نژاد دام
•3150 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - اصلاح نباتات
•3160 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم مرتع
•3170 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - علوم و مهندسی آبخیزداری
•3180 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
•4010 - نمونه سوالات آزمون دکتری - علوم اقتصادی
•4021 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
•4022 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن اسلامی
•4023 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی و حدیث
•4024 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی
•4025 - نمونه سوالات آزمون دکتری - الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
•4030 - نمونه سوالات آزمون دکتری - تاریخ
•4031 - نمونه سوالات آزمون دکتری - باستان شناسی
•4041 - نمونه سوالات آزمون دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
•4042 - نمونه سوالات آزمون دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
•4043 - نمونه سوالات آزمون دکتری - تربیت بدنی و علوم ورزشی - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
•4051 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
•4052 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
•4053 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جغرافیا سیاسی
•4054 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جغرافیای طبیعی
•4060 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حسابداری
•4061 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حقوق بین الملل عمومی
•4062 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حقوق خصوصی
•4063 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حقوق عمومی
•4064 - نمونه سوالات آزمون دکتری - حقوق کیفری و جرم شناسی
•4071 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روانشناسی عمومی
•4072 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روانشناسی تربیتی
•4073 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
•4074 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روانشناسی سلامت
•4080 - نمونه سوالات آزمون دکتری - آموزش زبان آلمانی
•4091 - نمونه سوالات آزمون دکتری - آموزش زبان انگلیسی
•4092 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زبان و ادبیات انگلیسی
•4100 - نمونه سوالات آزمون دکتری - ادبیات فرانسه
•4110 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فرهنگ و زبانهای باستانی ایران
•4120 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زبان و ادبیات عرب
•4131 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زبان و ادبیات فارسی
•4132 - نمونه سوالات آزمون دکتری - زبان شناسی همگانی
•4140 - نمونه سوالات آزمون دکتری - جامعه شناسی
•4150 - نمونه سوالات آزمون دکتری - عرفان اسلامی
•4160 - نمونه سوالات آزمون دکتری - علوم ارتباطات
•4171 - نمونه سوالات آزمون دکتری - علوم سیاسی
•4172 - نمونه سوالات آزمون دکتری - روابط بین الملل
•4180 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه تعلیم و تربیت
•4181 - نمونه سوالات آزمون دکتری - برنامه ریزی درسی
•4191 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه تطبیقی
•4192 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه هنر
•4193 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه علم
•4194 - نمونه سوالات آزمون دکتری - فلسفه
•4195 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کلام - فلسفه دین و مسائل کلامی جدید
•4200 - نمونه سوالات آزمون دکتری - کتابداری و اطلاع رسانی
•4211 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
•4212 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت دولتی
•4213 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
•4214 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت صنعتی - مدیریت تولید و عملیات
•4215 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت صنعتی - مدیریت سیستم ها
•4217 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت - مدیریت مالی
•4218 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت - مدیریت رسانه ای
•4230 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت آموزشی
•4240 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت تکنولوژی
•4250 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
•4260 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مشاوره
•4270 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت آموزش عالی
•4280 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
•4290 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست
•4291 - نمونه سوالات آزمون دکتری - مدیریت محیط زیست - حقوق محیط زیست
•5010 - نمونه سوالات آزمون دکتری - هنر - شهرسازی
•5020 - نمونه سوالات آزمون دکتری - هنر - معماری
•5021 - نمونه سوالات آزمون دکتری - هنر - معماری اسلامی

فروش جزوات کارشناسی ارشد-کارشناسی- کاردانی به کارشناسی-دکتری
فروش سی دی و نرم افزارهای کشاورزی - پاورپوینت های کشاورزی
فروش حشرات خشک (اتاله شده ) - فروش مقالات کشاورزی - فروش کتب کشاورزی
کلیه رشه ها و گرایش های کشاورزی

فقط کافیست اسم رشته و گرایش خود را برای ما پیامک نمایید ؛ ما نیز در مقابل، اطلاعات کافی از جمله منابع ، جزوات، سوالات، کتاب رشته مورد نظر شما + شماره حسابها و نحوه پرداخت و ارسال را در چند پیامک پاسخ خواهیم داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید: 
۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ (از ساعت ۹ الی ۱۸ )
تماس از طریق لاین Line نیز مقدور می‌باشد.

۷۷|۲۰|۲۲|۳۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد آزاد

۸۰|۵۰|۲۲|۳۲|۰۲۸
دفتر از ساعت ۹ صبح الی ۱۶
پاسخگوی ارشد سراسری

پشتیبانی ؛ درتماس تلفنی ارائه کد خرید الزامی می باشد.
۵۲۳۵|۷۰۸|۰۹۳۵ (از ساعت ۹ تا ۲۰ و ایام تعطیل ۹ صبح الی ۱۸)

در صورت منتظر شدن پشت خطوط توصیه میشود درخواست خود را به شماره پیامکی زیر پیامک نمائید:

سامانه پیامکی کارشناسی ارشد
10004004400400

سامانه پیامکی دکتری
10004000800800

فروشگاه کتاب : دریافت-تهیه-ارسال ؛ کتاب های دواطلبین و دانشجویان به تمام نقاط کشور
با بیش از 12 سال سابقه فعالیت در بخش جزوات کارشناسی ارشد همچنین ارسال کتاب و نمونه سوالات رشته درخواستی داوطلبین

::::: ارسال بصورت فایل پی دی اف PDF به ایمیل سفارش دهنده یا ارسال بصورت پرینت و کپی شده به آدرس پستی سفارش دهنده :::::